Djurens Rätt
11 April 2019

Opposition bildar majoritet för försvagat djurskydd i och med slopad förprövning

Förprövning är en form av bygglov som ska sökas hos länsstyrelsen inför om-, ny- eller tillbyggnad av djurstallar, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur. Länsstyrelsen granskar den planerade byggnationen utifrån djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning, för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning.

I januari 2017 slog dåvarande regering i sin proposition ”En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” fast att ”förprövningen utgör ett förebyggande instrument som bedöms vara mycket viktigt för djurskyddet i praktiken. Utöver detta kan förprövningen innebära en trygghet för företagen inför en stor investering.” Regeringen ansåg, till skillnad från Konkurrenskraftsutredningen från 2015, att förprövningen även fortsättningsvis bör vara obligatorisk, men att Jordbruksverket bör se över möjligheter att förenkla och förbättra processen.

Djurens Rätt delar synen på förprövningen som en mycket viktig del i ett förebyggande djurskyddsarbete och har också framfört att förprövningen bör utvecklas och utvidgas, till att exempelvis omfatta annat än själva byggnaden, som tillgång och möjlighet till utevistelse och bete för djuren. Exempel på andra instanser som varit tydliga med att förprövningen fyller en viktig funktion och ska vara kvar, är flertalet länsstyrelser, SLU, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Veterinärförbund.

– Jag är orolig för beslutet. Förprövningen spelar en mycket viktig roll för ett gott djurskydd i stallarna. Dessutom verkar majoriteten i utskottet föregå den utredning som Jordbruksverket arbetar med om att undersöka hur förprövning kan effektiviseras, säger Sebastian Wiklund, politiskt ansvarig på Djurens Rätt.

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet med att förenkla och förbättra förprövningen. I arbetet ska ingå att överväga vilken kompetens som bör finnas hos länsstyrelserna och hur djurhälsoaspekter kan beaktas i större utsträckning i förprövningen. Uppdraget ska utföras efter samråd med länsstyrelserna och redovisas till Näringsdepartementet senast den 28 april 2019. Jordbruksverket har under sitt arbete med uppdraget också haft samråd med bland andra Djurens Rätt.

Förprövningsuppdraget har Jordbruksverket inte redovisat ännu. Trots det har alltså en majoritet av riksdagens Miljö- och jordbruksutskott nu beslutat att föreslå till riksdagen att besluta om att kravet på förprövning ska tas bort. 

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: