Djurens Rätt
26 February 2016

Oro över Jordbruksverkets kapacitet och ambitionsnivå på djurskyddsområdet

Djurens Rätt har tillsammans med bland annat företrädare för fyra andra djurskyddsorganisationer, Sveriges lantbruksuniversitet samt Vi Konsumenter, den 25 februari skickat skrivelsen "Oro över Jordbruksverkets kapacitet och ambitionsnivå som myndighet med centralt djurskyddsansvar" till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Skrivelsen skickades också för kännedom till Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg.

Djurens Rätt delar med de andra undertecknande organisationerna, en oro över den sjunkande ambitionsnivån för djurskyddsfrågorna inom Jordbruksverket. För att klara sina uppgifter är det viktigt att Jordbruksverket har en tillräcklig bemanning och tydliga instruktioner från regeringen när det gäller sitt djurskyddsuppdrag. De senaste två-tre åren bedömer vi att de båda faktorerna urholkats.

Undertecknade organisationsföreträdare uppmanar landsbygdsminister Bucht att snarast tydliggöra och stärka Jordbruksverkets roll som central myndighet för djurskydd. Bland annat genom ändra regleringsbrevet för Jordbruksverket så att orden "djurskydd" alternativt "djurvälfärd" förs in i de avsnitt som tas upp i skrivelsen. Djurskyddsarbetet på myndigheten har, enligt de undertecknade organisationsföreträdarna, alltmer "hamnat i bakvatten till effektivisering, rationalisering och regelförenkling för lantbruksföretagen." Detta menar vi är oacceptabelt.

Djurens Rätt och de andra undertecknande organisationerna anser också att det behövs en resursförstärkning till Jordbruksverket och länsstyrelserna för arbetet med djurskyddsfrågor.

Skrivelsen i sin helhet går att läsa här i högerspalten.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: