Djurens Rätt
05 April 2019

Plus och minus i förslag till ny hund- och kattföreskrift

– Det är väldigt positivt att Jordbruksverket i förskriftsprocessen prioriterat att ta fram vetenskapliga underlag bland annat genom att involvera SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd, och att det skett en dialog genom processen med Djurens Rätt och andra organisationer. Men, att en av ändringarna som nu föreslås är att ta bort minimiåldern för tillåten avvänjning av kattungar och hundvalpar, vilket går emot vetenskapliga rådets rekommendation, är minst sagt anmärkningsvärt. Jag hoppas verkligen att Jordbruksverket tänker om där, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Några av Djurens Rätts synpunkter på förslaget

 • Vi emotsätter oss starkt att kravet på lägsta tillåtna ålder på 8 respektive 12 veckor för avvänjning av valpar och katter föreslås tas bort och istället bara bli ett allmänt råd. Det är inte första gången Jordbruksverket gör regellättnader på just avvänjningsområdet. Genom att föreslå den ändringen går Jordbruksverket emot det Vetenskapliga rådets rekommendationer som i sitt yttrande är väldigt tydliga och rekommenderar följande: ”Avvänjning och separation av hundvalpar från modern före åtta veckors ålder och av kattungar före 12 veckors ålder medför ökad risk för beteendestörningar, och bör därför undvikas.” och ”Avvänjning bör ske gradvis när ungarna är tillräckligt mogna och bör inte vara avslutad före 8 respektive 12 veckors ålder.”
 • Vi ser positivt på att det föreslås införas nya bestämmelser om avel och om beteenden som hundar eller katter är starkt motiverade att utföra, som är viktiga för deras välbefinnande och för att förebygga beteendestörningar.
 • Vi ser positivt på införande av krav på åtgärder för att förebygga oönskad avel. Att kastrering nämns i det allmänna rådet är bra, men vi ser ännu hellre den formuleringen som ett krav.
 • Den normerande effekten som en föreskrift kan ha är inte att underskatta. Paragrafen om att lämna hundar ensamma bör formuleras så att den bidrar till att normen blir att hundar inte ska lämnas ensamma. Vi föreslår en ny formulering där.
 • Det är bra att det allmänna rådet om att hundar ska rastas minst var sjätte timma är kvar. Vi ser dock helst att det rådet istället blir ett krav.
 • Krav på avlivning, som i 8 kap. 1 §, bör endast ställas då avlivningen ska ske av djurskyddsskäl. Verkligheten är sådan att väldigt många katter saknar ett hem idag, och det är ett stort djurskyddsproblem. Det är viktigt att lagstiftningen inte omöjliggör att hemlösa katter ges en andra chans. Personer med erfarenhet och kunskap om katters beteende och arbete med att ta hand om tidigare hemlösa katter, samt veterinärer när det kommer till veterinärmedicinska frågor, ska få göra bedömningen om på vilket sätt en hemlös katt ska tas omhand, där kattens bästa sätts i första rummet.
 • Den nya skrivningen ”Uppbindningen enligt första stycket får inte utgöra en skaderisk” är mycket bra, liksom förbudet mot att binda hundar i stryphalsband. Vi föreslår att användning av stryphalsband förbjuds helt, på grund av skaderisken vid användning av sådana.

Jordbruksverket föreslår inte något krav på märkning och registrering av katter. Regeringen har tillsatt en utredning och frågan utreds just nu.

– För att kunna komma närmare en lösning på det allvarliga djurskyddsproblem det är att så många katter idag är hemlösa, behövs ett krav på ID-märkning och registrering av katter snarast, säger Linda Björklund.

Genom sina föreslagna ändringar har Jordbruksverket, enligt dem själva

 • anpassat de nya bestämmelserna till den nya djurskyddslagen som bland annat sätter fokus på behov av kompetens som varje djurhållare ska ha
 • gjort om föreskrifterna för att skapa en enklare, mer målinriktad, funktionsinriktad och flexibel lagstiftning
 • underlättat för djurhållaren genom att föreskrifterna beskriver tydligare än tidigare vilka funktioner och mål som är viktiga och ska uppnås för att uppfylla hundens och kattens behov
 • förstärkt och förtydligat den positiva djurvälfärden, till exempel genom införande av nya bestämmelser om avel och vilka grundläggande beteenden som en hund eller en katt är starkt motiverade att utföra, som är viktiga för deras välbefinnande och för att förebygga beteendestörningar, samt
 • gett veterinärer rätt att bedöma om hundar och katter får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i föreskrifterna om det finns veterinärmedicinska skäl för det, och ändrat vissa föreskrifter så att djurhållare kommer ha rätt att till exempel binda upp och förvara djuren i mindre utrymme tillfälligt (som exempel på sådant tillfälle nämns skötsel på hundsalong med trim- och badverksamhet) och därmed minskat antalet dispensärenden hos Jordbruksverket.
Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: