Djurens Rätt
28 March 2017

Regeringen ger SLU i uppdrag att inrätta vetenskapligt råd

I februari fattade regeringen beslut om det första åtgärdspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin. Nu har regeringen beslutat om det andra åtgärdspaketet. Det omfattar totalt 13 åtgärder på 115,7 miljoner kronor.

Regeringen ger Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att inrätta ett vetenskapligt råd som ska sammanställa forskning inom djurskyddsområdet på uppdrag av till exempel Jordbruksverket. Enligt regeringen skulle det säkerställa att ”Jordbruksverket får en mer uppdaterad bild baserat på aktuell forskning som underlag i arbetet med föreskrifter”. Regeringen menar att det är ”viktigt att resultaten av tillgänglig vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet från djurhållning beaktas i djurskyddsarbetet”. Uppdraget löper på tre år och får totalt fyra miljoner kronor.

— Det är positivt att regeringen inser vikten av att vetenskaplig forskning beaktas och därmed satsar på inrättandet av ett vetenskapligt råd. Behovet av ett sådant råd har både utredningen om en djurskyddslag år 2011 och Konkurrenskraftsutredningen  år 2015 pekat på, och vi har gett vårt stöd till det förslaget, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Åtgärdspaketet innehåller också satsningar på vattenbruket. Enligt regeringen är odling av fiskar, musslor, kräftdjur och alger den snabbast växande matproduktionssektorn i världen och nästan varannan fisk som konsumeras i världen är odlad. Regeringen ser att det svenska vattenbruket skulle kunna ”ta en betydligt större marknadsandel på den nationella och internationella marknaden” och avsätter nu mer pengar för det till Jordbruksverket, SLU och Livsmedelsverket.

Regeringen påpekar att måltider i offentlig sektor ”kan vara ett viktigt verktyg för att t.ex. påverka efterfrågan av livsmedel av god kvalitet, god folkhälsa och hållbar livsmedelskonsumtion och framförallt bidra till att höja intresset för måltider, mat och livsmedelsproduktion” och ger Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg får i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att verka för en utveckling av de offentliga måltiderna. Uppdraget löper på tre år och får totalt 12 miljoner kronor.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) får i uppdrag att studera Sveriges innovationssystem för livsmedel, i syfte att ta fram ett bra underlag som visar vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka livsmedelssektorns innovations- och konkurrenskraft. Regeringen menar att ”Innovation i jordbruket och livsmedelssektorn har stor potential att bidra till både ökad produktivitet samt hållbar produktion och konsumtion”.

Utöver här nämnda åtgärder innehåller åtgärdspaketet till stor del satsningar på främjad svensk livsmedelsexport och på växtförädling och växtskydd.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: