Djurens Rätt
19 September 2019

Regeringen sviker återigen minkarna - väljer att inte agera

Den 18 september presenterade regeringen sin budgetproposition för 2020. I propositionen meddelar regeringen att de inte avser vidta några åtgärder utifrån Jordbruksverkets rapport "Utvärdering av välfärden hos mink inom pälsproduktionen" som presenterades i januari i år.

Detta trots att det enligt rapporten är okänt hur vanligt förekommande beteendestörningar som stereotypier är hos minkarna i den svenska pälsdjursindustrin och att det därför inte går att säkerställa minkarnas välfärd.

Stereotypa beteenden är repetitiva rörelsemönster som bland annat uppkommer när ett djur saknar möjlighet att utöva sina naturliga beteenden. Förekomsten av beteendestörningar är en viktig indikator på allvarliga brister i djurvälfärden.

Jordbruksverket menar i rapporten att de saknar kunskaper om hur vanliga dessa beteendestörningar är och understryker behovet av fler studier. Djurens Rätt anser att försiktighetsprincipen borde gälla när djurvälfärden inte kan garanteras, där djurens välmående inte riskeras i brist på insyn och kunskap.

– Minkar som lever i det fria ägnar mycket tid till att simma och jaga. Detta är beteenden som de inte får utlopp för i de burar som används i pälsdjursindustrin idag. Att hålla minkarna i små gallerburar och ge berikningar i form av rör och golfbollar förbättrar inte situationen för dem i någon större utsträckning. För mig blir det uppenbart att djurskyddslagens krav om rätt till naturligt beteende inte uppfylls, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt.

Djurens Rätt ställer sig därför mycket kritiska till att regeringen väljer att inte agera i minkfrågan. Regeringen borde skyndsamt vidta åtgärder för att garantera efterlevnaden av den svenska djurskyddslagen inom pälsdjursindustrin. Företagare som inte kan visa att de lever upp till lagkraven ska inte tillåtas fortsätta med sin verksamhet.

Om minkfarmning i Sverige

I Sverige finns idag omkring 50 pälsfarmer med minkar. Varje år föds det upp och dödas cirka en miljon minkar inom svensk pälsindustri. De lever hela sina liv i små gallerburar, utan tillgång till simvatten och de flesta dödas vid ett halvårs ålder. Nästan all päls som produceras i Sverige exporteras, främst till Asien. De senaste åren har flera länder i Europa förbjudit pälsdjursfarmning och andra är på väg att avveckla industrin. Senast i våras fattade regeringen i Norge beslut om att avveckla landets pälsdjursindustri. Sverige, som gärna vill se sig själva som ett föregångsland inom djurskydd, hamnar nu på efterkälken.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: