Djurens Rätt
14 April 2016

Regeringens svek: Ingen finansiering av 3R-kompetenscentrum

3R står för att ersätta djurförsök med andra metoder; (replace), minska antalet djur som används (reduce) och förfina djurförsök/minska lidandet för de djur som används (refine). 3R används som definition för alternativa metoder.   

Djurens Rätt har länge drivit förslag om att det i Sverige ska inrättas ett kompetenscentrum för 3R-frågor för att förbättra arbetet med djurförsöksfrågor.

Bakgrund

3R-utredningen (som tillsatts av regeringen och som genomfördes 2011-2012) föreslog att det ska inrättas ett 3R-kompetenscentrum och att det ska avsättas 10 miljoner kronor för driften. Den förra regeringen föreslog i proposition 2013/14:41 att det bör inrättas ett 3R-kompetenscentrum vid Jordbruksverket och att kostnaderna för centrets uppgifter bör finansieras med Jordbruksverkets nuvarande budget.

Regeringen gav den 20 november 2014 Jordbruksverket i uppdrag att inleda bildandet av ett 3R-kompetenscentrum. Uppdraget skulle redovisas till regeringen, vilket Jordbruksverket gjorde genom att lämna sin rapport om det till regeringen den 15 december 2015.

I rapporten redovisas att 3R-kompetenscentret ska vara en kommunikationscentral för 3R-frågor och kunna ge råd och rekommendationer till de regionala djurförsöksetiska nämnderna, djurskyddsorgan (som alla som håller på med djurförsök ska ha enligt EU-direktiv), berörda myndigheter och forskare m fl. Det ska också vara verkställande organ till Jordbruksverkets nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (enligt EU-direktiv ska varje medlemsland ha en sådan).

Krävs minst 10 miljoner

Enligt rapporten behövs 5 miljoner kronor för att under 2016 starta upp 3R-kompetenscentret och därefter 10 miljoner kronor årligen för driften. Jordbruksverket har därför begärt att det i regeringens vårbudget 2016 avsätts 5 miljoner för uppstart och att det i budget för 2017 avsätts 10 miljoner för drift, men i regeringens vårändringsbudget 2016 finns det inte några pengar för finansiering av 3R-kompetenscentrum.

Ett svek mot djuren

– I Sverige satsas det åtskilliga miljarder kronor på forskning och utveckling. I det sammanhanget är 5-10 miljoner kronor inte ens växelpengar, men det är pengar som är helt avgörande för om ett 3R-kompetenscentrum ska kunna bli något bra eller om det blir ett misslyckande. Utan finansiering kan det inte bli något fungerande 3R-kompetenscentrum. Regeringens agerande är ett svek mot alla de djur som utsätts för plågsamma djurförsök, säger Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor på Djurens Rätt.

 Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål ska medlemsstaterna på nationell nivå se till att alternativa metoder främjas och att information om dessa sprids.

– Det är precis det som 3R-kompetenscentret ska arbeta med. I Sverige finns det i dagsläget inte någon myndighet som utför det arbetet eller har förutsättningar att göra det, säger Staffan Persson.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: