Djurens Rätt
19 March 2017

Remissvar om skyldigheter inom djurens hälso- och sjukvård samt läkemedel

Djurens Rätt har i ett remissyttrande till Jordbruksverket framfört synpunkter på deras föreslagna ändringar i föreskrifterna om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård (saknummer D8) och om läkemedel och läkemedelsanvändning (saknummer D9).

De föreslagna ändringarna innebär att:

  • Det ska bli möjligt för personal som är verksamma inom djurens hälso- och sjukvård och som inte har legitimation, att utföra fler arbetsuppgifter än de får idag, genom undantag från det så kallade behandlingsförbudet. En orsak till förslaget är brist på djursjukskötare.
  • Det ska bli tillåtet för veterinärer att utföra så kallad embryotransfer (som görs med titthålskirurgi) på får och get, utan att veterinärmedicinska skäl för det föreligger. En orsak till förslaget är att åstadkomma avelsframsteg med bland annat förbättrade produktionsegenskaper. För att åstadkomma det kan det vara en fördel att tillföra genetiskt material från andra länder. Eftersom import av avelsdjur innebär en smittskyddsrisk är ett säkrare sätt importera sperma och seminera djur med den. För att få med gener från både fader- och modersidan är import av embryon ett alternativ. På får och getter kan embryotransfer bara göras kirurgiskt. Ett sådant kirurgiskt ingrepp föreslås nu alltså bli tillåtet, utan att veterinärmedicinska skäl föreligger.

Vi är kritiska till att ej legitimerad personal ska få utföra arbetsuppgifter som de idag inte har befogenhet till. Vi motsätter oss särskilt undantaget på nivå tre, som skulle innebära att övrig personal, förutsatt att de uppfyller de krav som anges, skulle få söva djur. Vi anser att enbart legitimerad personal ska få söva djur.

Vi motsätter oss också förslaget om tillåten embryotransfer på får och getter. Grunden måste vara att operativa ingrepp endast ska få utföras då det är befogat av veterinärmedicinska skäl. Det finns djurskyddsrisker med embryotransfer på får och getter. I samband med det kirurgiska ingreppet utsätts djuren för en hantering som kan vara stressande. Även om djuren är sövda kan postoperativ smärta uppstå. Det finns också en infektionsrisk. Vi anser inte att förbättrade produktionsegenskaper, som nämns i Jordbruksverkets konsekvensutredning, är ett giltigt skäl att tillåta embryotransfer.

I vårt remissyttrande framför vi också följande synpunkter, på delar som inte direkt berörs av ändringsförslagen:

  • Djurens Rätt anser att operativa ingrepp på djur endast ska få utföras av veterinärmedicinska skäl. Flera av de operativa ingrepp som nämns i 5 kap. 2§ borde inte vara tillåtna att utföra om inte veterinärmedicinska skäl föreligger. Till exempel nosringning av tjurar, borttagning av vargtänder på hästar och stäckning av fåglar. Att flyga är ett naturligt beteende som fåglar är starkt motiverade att utföra. Att genom vingklippning beröva dem den möjligheten i fångenskap kan orsaka en rad problem.
  • Djurens Rätt anser att den märkning som medför minst lidande för djuren alltid måste väljas.

Läs vårt remissyttranden till saknummer D8 här och D9 här.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: