Djurens Rätt
01 February 2022

Riksdagen kan besluta om skärpta straff vid brott mot djur

Regeringen överlämnade i höstas propositionen “Brott mot djur - skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem” till riksdagen. Regeringens förslag innebär att ett nytt brott, grovt djurplågeri, förs in i brottsbalken. Straffskalan för djurplågeri sträcker sig idag från böter till fängelse i högst två år. Regeringens förslag innebär att straffskalan för grovt djurplågeri ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

– Djurens Rätt har länge arbetat för skärpta straff eftersom det är ett stort problem att djur utsätts för brott och att de brotten ofta prioriteras ned av rättsväsendet. Samhället måste visa i handling att brott mot djur tas på allvar. Nu hoppas jag att riksdagen antar förslaget, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Enligt regeringens förslag ska det vid bedömningen av om ett brott är grovt särskilt beaktas om gärningen har inneburit allvarligt lidande för djuret eller djuren, har omfattat ett större antal djur eller annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Om förslaget går igenom innebär det en viktig seger för djuren. Djurens Rätt välkomnar särskilt att det ska tas hänsyn till om många djur farit illa, vilket ofta är fallet när det gäller till exempel kycklingindustrin. Nästa steg bör bli att ta itu med de allvarliga systemfel som finns i djurfabrikerna, säger Camilla Bergvall.

Anmälningsplikt och sanktionsväxling
Förslaget som riksdagen ska rösta om innebär också andra ändringar än införande av grovt djurplågeribrott, som så kallad sanktionsväxling och anmälningsplikt för kontrollmyndigheterna. Läs mer om vad det innebär samt vad Djurens Rätt tycker om förslagen här.

Djurens Rätt har under lång tid arbetat för och föreslagit införande av skärpta straff vid brott mot djur och såg mycket positivt på att en utredning tillsattes 2018. Djurens Rätt har deltagit i samråd med utredaren, lämnat skriftliga synpunkter och remissvar. Om riksdagen röstar igenom propositionen föreslås lagförändringarna att träda i kraft 1 juli 2022.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: