Djurens Rätt
29 April 2015

Riksdagen röstade för bättre djurskydd i EU

Det riksdagen hade att ta ställning till var 72 motionsyrkanden om djurskydd från den allmänna motionstiden 2014/15. Som brukligt gick majoritet av motionerna inte igenom i riksdagen, men efter omröstningen beslutades ändå att uppmana regeringen att intensifiera arbetet för bättre djurskydd och minskad användning av antibiotika inom EU.

Enligt beslutet i riksdagen är det är viktigt att Sveriges höga ambitioner med djurskyddslagstiftningen blir en konkurrensfördel för svenska djurbönder, och regeringen gavs därför i uppdrag att driva på arbetet för bättre djurskydd inom EU. När EU skärper kraven måste Europas bönder anpassa sin djurhållning till de nya kraven medan de svenska bönderna redan håller en hög nivå är tanken. Riksdagen uppmanade därför också regeringen att intensifiera arbetet inom EU för att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållningen.

Debatten inför förslaget handlade bl.a. om antibiotikaresistens, minkfarmning och beteskravet för kor som hålls i mjölkproduktion. Miljöpartiets riksdagsledamöt Carl Schlyter var tydlig med att mycket återstår att göra:
- Det är bara att kavla upp ärmarna och sätta igång, vi har 3,5 år på oss.

Här kan du se hela debatten i efterhand: www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201MJU10.

Av de motioner som röstades ner fanns förslag till en djurbalk, förslag till striktare regler djur på cirkus, märkning av katter och striktare regler för minknäringen.

I den senare omröstningen röstade endast Vänsterpartiets ledamöter för sitt eget yrkande om att minkar bör ha tillgång till vatten, möjlighet att klättra och att utöva sitt jaktbeteende. Som grund för förslaget till avslag på motionen utryckte Miljö- och jordbruksutskottet att de nya föreskrifterna för hållning av minkar från 2012 har ökat minkarnas möjlighet till naturligt beteende, samt att begreppet naturligt beteende först bör klargöras i en ny djurskyddslag som är under beredning på Regeringskansliet.

Här kan du se hur riksdagsledamöterna röstade:www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU10/?vote=true.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: