Djurens Rätt
10 October 2017

Riksdagsmotioner om djur 2017

Under allmänna motionstiden kan riksdagens ledamöter lämna in motioner, förslag, om allt som riksdagen kan besluta om. Motionerna ett sätt för ledamöterna och partierna att föra fram sin politik. Motionerna behandlas i det riksdagsutskott som ansvarar för det område motionen berör. Utskottet föreslår vad riksdagen ska besluta om motionen och därefter fattar riksdagen beslut om motionen.

Här är ett utval av de motioner som mest direkt rör de frågor som Djurens Rätt driver.

Djurförsök

Betty Malmberg, Jan Ericson och Annicka Engblom (M) motionerar om att Sverige måste anta en strategi för att fasa ut djurförsök på levande djur samt en strategi för att utveckla innovativa djurfria modeller som ersätter djurförsök och blir en win-win situation med effektivare och mer tillförlitliga modeller till lägre kostnad.

Pälsdjursfarmning

Birgitta Ohlsson (L), Elin Lundgren (S), Sofia Arkelsten (M) och Richard Jomshof mfl (SD) har var och en motionerat om minkars rätt till naturligt beteende.

Vego och växtbaserat

Per-Arne Håkansson, Kent Härstedt och Yasmine Larsson (S) motionerar om att främja växtbaserad mat och att arbeta för lika villkor ur konkurrenssynpunkt inom livsmedelsmarknaden. De lyfter fram att livsmedelsmarknaden behöver bli råvaruneutral, det ska råda likartade förutsättningar oavsett vilken råvara, animalisk eller vegetabilisk, som tillverkas och att EU:s subventioner av animaliska produkter innebär att konkurrensförutsättningarna för livsmedel inte har lika villkor.

Sofia Arkelsten (M) föreslår att regeringen tar fram en samlad strategi för hur Sverige kan bli världsledande på forskning, utveckling, produktion och export av vegetariska och veganska livsmedel.

Jens Holm, Sten Henriksson, Amineh Kakabaveh, Birger Lahti, Yasmine Posio Nilsson, Håkan Svenneling och Emma Wallrup (alla V) har motionerar om minskad köttkonsumtion med 25 % till 2025, att kommuner ska uppmuntra till vegetarisk kost och att Sverige agerar mot subventioner till kött- och mejeriindustrin. Minskad köttkonsumtion tas även upp i Vänsterpartiets partimotion om klimaträttvisa.

Djuren i livsmedelsindustrin

Sofia Arkelsten (M) har motionerat om att grisar ska ha rätt till utevistelse. Idag har kor, får och getter, med vissa undantag, rätt att vistas utomhus under sommaren enligt djurskyddsförordningen 10–11 §§. "För grisar finns inget motsvarande krav. Detta trots att grisars behov av utevistelse i en miljö och en möjlighet att bete sig naturligt är minst lika stort som för kor, får och getter", skriver Arkelsten.

Catharina Bråkenhielm (S) skriver om Jordbruksverkets förslag om att ta smågrisarna tidigare från mamman och att det strider mot djurens rättigheter. "Varför man vill genomföra detta från producenternas sida är att man vill låta suggan betäckas allt oftare så att hon får fler griskultingar per år att försälja. I Riksdagens beslutade Livsmedelsstrategi står det tydligt att en ökad produktion inte får ske på bekostnad av djurens hälsa", skriver Bråkenhielm.

Sofia Arkelsten (M) vill att möjligheten att införa kameraövervakning på slakterier ses över med anledning av att Storbritannien infört kameraövervakning på slakterier som ett led i att förbättra djurskyddet.

Djur som familjemedlemmar

Catharina Bråkenhielm (S) föreslår att djurskyddslagen kompletteras med en lag om obligatorisk märkning och registrering av katter. Lars Eriksson (S) vill att man överväger att hemlösa katter ska omfattas av en ny djurskyddslag med krav tex på ID-märkning och tydligt förbud mot att överge katter.

Elin Lundgren och Åsa Lindestam (båda S) föreslår att införa märkning och registrering av katter. Annicka Engblom och Betty Malmberg (båda M) vill ha krav på registrering och id-märkning av katter införs. 

Djur i underhållning

Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (båda L) har motionerat om förbud mot vilda och exotiska djur på cirkus samt strängare regler vad gäller djurskydd för övriga domesticerade djur inom cirkusverksamheten. Kristina Nilsson, Elin Lundgren och Emilia Töyrä (alla S) har motionerat om att se över djurskyddsreglerna för vilda djur på cirkus. Sofia Arkelsten (M) har motionerat om att förbjuda vilda djur på cirkus. Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) har motionerat om att förbjuda delfinarier.

Jakt

Sofia Arkelsten (M) föreslår en Lex Lejon och vill att Sverige agerar mot troféjakten av lejon genom bland annat förbud mot att föra in troféer i Sverige och EU, förbättrat skydd av lejon och stopp för vilseledande marknadsföring av denna typ av jaktresor och volontärresor med lejon i fångenskap.

Djurskyddsmyndighet

Carl Schlyter (MP) motionerar om att en myndighet för djurskydd behöver återinrättas. Också Markus Wiechel (SD) motionerar om att djurskyddsmyndigheten återupprättas.

Övriga motioner i urval 

Magnus Oscarsson m.fl. (KD) har motionerat om bland annat utbildning av studenter i alternativa metoder till djurförsök. Josef Fransson (SD) vill att det görs en översyn av den etiska bedömningen av djurförsök för medicinsk forskning.

Stefan Nilsson, Annika Hirvonen Falk och Niclas Malmberg (MP) motionerar om klimatskatt på, i ett första steg, rött kött.

Markus Wiechel (SD) vill se ett internationellt arbete för att förbjuda tvångsmatning av djur samt märkning och förbud mot import av mat som framställts genom tvångsmatning.

Eskil Erlandsson med flera ledamöter i Centerpartiet föreslår i motionen "Landsbygd och regional utveckling" att vid offentlig upphandling av livsmedel ställa krav på att minst svenska regler för djurskydd ska gälla, att djurskyddslagen ska gå från detaljstyrning till målstyrning med upprätthållen djurskyddsnivå och att EU bör arbeta för bättre kontroller av transporter med levande djur och tillkännager detta för regeringen. Vidare att djurskyddet inte äventyras när Polismyndighetens arbetsuppgifter som rör djur delegeras till länsstyrelsen,och detta tillkännager riksdagen för regeringen samt att stärka rättssäkerheten kring djurskyddslagens regelverk.

Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) vill att offentlig upphandling ska ställa krav motsvarande svenska djurskyddsregler.

Richard Jomshof (SD) vill ha märkning och förbud mot import av kött från djur som slaktats utan bedövning, samt att Sverige ska kräva generellt förbud mot obedövad slakt inom EU samt en lagstiftning om att offentlig upphandling ska ställa krav på att djuren slaktats enligt svenska djurskyddsregler.

Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD) föreslår i motionen "Livsmedel" bland annat stopp för import av animalieprodukter som väsentligt strider mot svensk djurskyddslagstiftning samt införande av obligatorisk ursprungsmärkning av animaliska produkter.

Magnus Oscarsson m.fl. (KD) skriver i motionen "Jordbruket - modernäringen" att de bland annat vill att beteskravet för kor slopas samt att offentlig verksamhet ska ange ursprungsland för de köttråvaror som används.

Sofia Arkelsten (M) vill ha bättre kontroll av slakterier.

Kristina Yngwe (C), Lars-Axel Nordell (KD), Lars Tysklind (L) och Jonas Jacobsson Gjörtler (M) vill bland annat att Sverige verkar för bättre transporter och bättre efterlevnad av djurskyddsreglerna i EU i motionen "Utveckling och tillväxt i hela landet".

Cecilia Widegren (M) skriver att vi vill verka för att det sker mer transport av kött och mindre transport av djur och föreslår att det ska finnas möjlighet att ge djur en lugn och stillsam avlivning genom att tillåta avlivning i utedrift och hage.

Catharina Bråkenhielm (S) vill att Sverige verkar för ett stärkt djurskydd inom EU och nämner särskilt bindande regler om slakt med bedövning samt djurtransporterna.

Agneta Gille (S) vill att regeringen ser över åtgärder för att minska vildsvinsstammen med mer avskjutning och mer vildsvinskött på marknaden.

Magnus Oscarsson, Emma Henriksson, Lars-Axel Nordell, Roland Utbult och Annika Eclund (alla KD) har motionerat om jaktfrågor och föreslår bland annat att decentralisera jakten så att tex licensjakt på varg ska vara en fråga som avgörs nationellt.

Veronica Lindholm och Yasmine Larsson (båda S) har motionerat om att förhindra det dödliga våldet mot kvinnor, barn och djur.

Jan Ericson (M) vill ha skärpta straff för smuggling av djur.

Richard Jomshof och Markus Wiechel (båda SD) vill inrätta en nationell djurskyddspolis. Markus Wiechel (SD) vill införa en djurbalk för vilda och tama djur samt en nationell djurskyddspolis. Richard Jomshof m.fl. (SD) kräver skärpta straff för djurplågeri och också han att all lagstiftning som rör djur samlas i en djurbalk.

Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) motionerar om stärkt djurskydd med bland annat djurbalk, skärpta straff för djurplågeri, införande av nationell djurskyddspolis, utfasning av icke-domesticerade djur på cirkus samt striktare regler för djurcirkusar och översyn av djurparker. Vidare vill de ha en utredning om djurs juridiska status samt införande av djurskyddsombudsman. De vill också att det ska tydliggöras att det är förbjudet att överge djur. Jeff Ahl och Markus Wiechel (båda SD) vill se införande av brottet grovt djurplågeri och djurplågeri mot tjänstedjur.

Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) har motionerat om skärpta krav för djur med trubbiga nosar.

Markus Wiechel (SD) har motionerat om en internationellt erkänd deklaration om djurs välfärd. Markus Wiechel (SD) har också motionerat om djur i arbete, så kallade trygghetshundar, och användandet av djur för bättre terapi, omsorg eller sjukvård och tillkännager detta för regeringen.

Eskil Erlandsson och Per-Ingvar Johnsson (båda C) föreslår att det bör göras en översyn av lagstiftningen om trafikskadat viltså att eftersök efter en trafikolycka, där andra arter än björn, järv, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn varit inblandade,kan inledas.

Djurens Rätt är en inkluderande, demokratisk och politisk obunden antivåldsrörelse. Vi delar inte några värderingar med ideologier, partier och föreningar som kan förknippas med rasism, nazism, främlingsfientlighet eller andra extrema åsikter som strider mot Djurens Rätts värdegrund.

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: