Djurens Rätt
25 November 2020

Så gör vi EU:s handelspolitik mer djurvänlig 

EU hade tillsatt konsultationen för att det är en ny kommissionär på plats och då flera viktiga styrdokument har tagits fram - eller håller på att tas fram - som påverkar EU:s inriktning i handelspolitiken. Exempel på dessa är Common Agricultural Policy (CAP), Farm to Fork Strategy och Biodiversity Strategy. 

Djurens Rätt har även tidigare bjudits in och deltagit på ett samråd med den svenska delen av kommissionen. Vi har intervjuats i samband med en undersökning som kommissionen tillsatt för att öka civilsamhällets påverkan på kommissionens framlagda förslag. 

Djurens Rätts arbete med handelspolitiken gör vi i nära samarbete med Eurogroup for Animals, där Djurens Rätt är styrelsemedlemmar, som har ett team av tjänstepersoner som arbetar med dessa frågor.

Djurens Rätt har både svarat som organisation med ett svenskt perspektiv, liksom tillsammans med övriga organisationer som arbetar med frågorna.

En sammanfattning av frågor som är viktiga när EU gör en översyn av sin handelspolitik

 • EU: s handelspolitik kan bidra till att bygga upp EU:s motståndskraft genom att förbättra djurvälfärd. Djurvälfärd är tätt sammankopplat med riskerna med framtida pandemier, med antibiotika resistenta bakterier, med klimatkrisen.
 • Handelspolitik kan spela roll för djurvälfärden om:
  • Tariffer och kvoter av produkter regleras efter om djurskyddet respekteras.
  • Ett obligatoriskt fristående kapitel för djurskydd med konkreta mål tas fram till varje avtal.
  • Kontroller ökar för att säkra att avtalen efterlevs. 
  • Kopplingen mellan djurens välbefinnande och FN:s hållbarhetsmål förtydligas. 
 • EU bör på WTO-nivå ta upp frågan om djurvälfärd och lyfta frågan om hur handel bidrar till en hållbar djurvälfärd. 
 • EU bör avsätta tillräckliga resurser för att skapa samarbetsmekanismer i frihandelsavtal för att öka djurvälfärden. Detta arbete ska vara transparent och involvera relevanta intressenter.
 • Även om djurens välbefinnande inte uttryckligen nämns i FN:s hållbarhetsmål så är de nära sammankopplade. Forskning på området finns som tydligt visar att djurvälfärd hänger ihop med redan uppsatta mål. EU kan således ha en positiv inverkan på FN:s hållbarhetsmål genom att i handelspolitiken främja djurvälfärd. 
 • EU:s djurvälfärd märkning som det arbetas med just nu bör i framtiden bli en integrerad del av EU:s handelspolitik. Animaliska- och mejeriprodukter som importeras bör även de märkas. 
Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: