Djurens Rätt
09 June 2017

Staffan Persson tar plats i styrgruppen för 3R-centret

Nationella kommittén för skydd av djur som används i djurförsök har funnits sedan januari 2013, och är ett krav som finns med i EU-direktiv 2010/63. Kommittén ska verka för att utvecklingen inom djurförsöksverksamheten sker i enlighet med de 3 R:en: att ersätta djurförsök med andra metoder (replace), att minska antalet djur (reduce) och att förfina, i betydelsen minska lidandet (refine).

Nationella kommittén ska göra detta genom att ge råd och sprida kunskap och bästa praxis om djurförsöksfrågor till djurskyddsorgan*, till den centrala djurförsöksetiska nämnden och till de regionala djurförsöksetiska nämnderna. Nationella kommittén ska också utbyta information och dela med sig av bästa praxis inom EU.

Den nationella kommittén ska vara styrgrupp för det 3R-kompetenscentrum som håller på att bildas vid Jordbruksverket och en av ledamöterna som nu har utsetts är Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor på Djurens Rätt.

– Nationella kommittén kan göra ett bättre arbete när den nu får ett verkställande organ och det är bra för 3R-centrets verksamhet att det får en styrgrupp, säger Staffan Persson.

Djurens Rätt har i flera år arbetat för att det ska bildas ett 3R-center och att det ska finansieras fullt ut med pengar särskilt avsatt för det. Så har det också blivit: riksdagen har beslutat att det ska bildas ett 3R-center och regeringen har i budgeten för 2017 avsatt 15 miljoner kronor årligen för det i fyra år.

3R-centret ska arbeta för att främja och samordna arbetet med 3R-frågor inom djurförsöksverksamheten. En av arbetsuppgifterna för 3R-centret är att det ska vara verkställande organ till Nationella kommittén.

* Alla som håller på med djurförsök (universitet, företag, myndigheter och andra) ska enligt EU-direktivet ha ett djurskyddsorgan som ska ge råd till personalen i frågor om djurskydd och om 3R, och som ska övervaka verksamheten från djurskyddssynpunkt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: