Djurens Rätt
29 November 2022

Starkt engagemang för djurpolitik under allmänna motionstiden 2022

Övergripande

I motionen Djurskydd lägger sex ledamöter från Vänsterpartiet fram 20 yrkanden. De vill bland annat att burhållningen av höns inom äggindustrin ska vara utfasad senast år 2024, se ett stoppdatum för pälsdjursfarmning till senast år 2025, och se ett förbud mot användning av koldioxid i höga koncentrationer som metod för bedövning av grisar vid slakt fr.o.m. den 1 januari 2026. De vill även ge Jordbruksverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om slakt av uppfödda fiskar där koldioxidbedövning förbjuds, ge fler lantbruksdjur inom animalieproduktionen möjlighet till utevistelse, specificera vilka arter som får hållas som sällskapsdjur och ta fram en positiv lista över tillåtna djur på cirkus, ta fram föreskrifter för hundavel, se en handlingsplan för övergång till djurfri forskning, och säkerställa att höga krav på djurskydd och minskad köttkonsumtion ska bli en beståndsdel i det globala arbetet för en hållbar utveckling.

I motionen Ett starkare djurskydd lägger sex ledamöter från Sverigedemokraterna fram 40 yrkanden. De vill bland annat införa en positiv lista över de djur som ska vara tillåtna att hålla på cirkus samt en positiv lista för sällskapsdjur, utreda hur kontrollsystemet för djurskyddskontroller kan förbättras, se mer forskning på alternativa bedövningsmetoder för grisar inför slakt, införa en djurskyddsbalk och säkerställa kompetensförsörjningen avseende djurskydd inom polisen, utreda hur djurs juridiska status kan stärkas samt i samband med detta överväga att införa en djurskyddsombudsman, öka stödet till forskning för att ta fram djurfria alternativ till dagens djurförsök, och utvärdera rådande föreskrifter för minkhållning.

Motionen Hållbara gröna och blå näringar är undertecknad elva ledamöter från Centerpartiet och innehåller 61 yrkanden. De vill bland annat att det under 2023 genomförs insatser för att det i offentlig upphandling av livsmedel ställs krav på gott djurskydd och god miljöhänsyn,  utreda möjligheterna med att ha en organisation som sköter djurskyddskontrollerna i hela landet, och verka för att det införs en generell och stark djurskyddslagstiftning på EU-nivå för att höja det gemensamma djurskyddet till åtminstone svensk nivå.

Djurförsök

Att en handlingsplan för utfasning av djurförsök behövs nämns i den övergripande motionen från Vänsterpartiet, och i partiets budgetmotion satsas tio miljoner extra i anslag för att finansiera 3R-centret och därmed minska djurförsöken. Även Miljöpartiet nämner behovet av en handlingsplan i sin budgetmotion, och även om de inte specificerar en summa så skriver de att det är angeläget att 3R-centret får fortsatt och stärkt finansiering via Jordbruksverkets ramanslag.

I Sverigedemokraternas övergripande motion yrkar de på ökat stöd till forskning för att ta fram djurfria alternativ till dagens djurförsök.

Frågan om att fasa ut djurförsöken nämns även specifikt i motionerna Utfasning av djurförsök av Ulrika Heindorff (M), Utfasning av djurförsök av Jan Ericson (M), och Plan för att fasa ut djurförsöken inom forskning och utbildning av Jytte Guteland och Sofia Skönnbrink (S).

Kycklingar

Rebecka Le Moine m.fl. (MP) står bakom motionen Lidandet inom kycklinguppfödningen som bland annat yrkar på att ge kycklingarna mer utrymme och tillgång till utevistelse under årstider då väderleken tillåter, samt att uppfödningen ska ställa om till långsamväxande raser för mindre hälsoproblem.

I motionen Skärpta krav på kycklingindustrin yrkar Markus Wiechel (SD) på att utreda ett förbud av turbokycklingar, se över regelverket för levnadsvillkoren inom kycklingindustrin, överväga nolltolerans för rättsliga övertramp under slaktprocessen, samt att utreda möjligheten att utgå från European Chicken Commitment (ECC) som miniminivå inom djurvälfärden för kycklingar.

Slakt

I motionen Förbud mot plågsamma bedövningsmetoder vid slakt skriver Rebecka Le Moine m.fl. (MP) att metoder som inte lever upp till att vara snabba och smärtfria, till exempel nuvarande elbedövning av slaktkyckling och koldioxidbedövning av grisar och fiskar, ska fasas ut.

Markus Wiechel (SD) motionerar både själv och i olika konstellationer med partikollegor om Förbud mot koldioxidbedövning vid slakt, Gårdsnära slakt och slakttransporter, Obedövad slakt, och Videoövervakning vid slakt och straffansvar för slakteriägare. Richard Jomshof (SD) lämnade in motionen Förbud mot halal- och kosherslakt som yrkar på att regeringen ska inta en stark hållning gentemot EU i frågan.

Päls

Motionerna Avveckling av svensk minknäring av Richard Jomshof (SD) Avveckling av minkfarmarna av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) yrkar båda precis som titlarna lyder på att avveckla Sveriges minkfarmer.

Sanna Backeskog m.fl. (S) motionerar om Minkarnas rätt till ett gott liv där de yrkar på att minkar som föds upp för pälsproduktion ska hållas på ett sådant sätt att de kan utöva sitt naturliga beteende. Detta genom miljöberikning där vattenbad är ett exempel bland många på sådant som minkar behöver.

Djurvänlig konsumtion

Michael Rubbestad (SD) motionerar om Förbud mot försäljning av fjädrar av fågeldun.

Juridik

Lina Nordquist (L) motionerar om Omedelbart omhändertagande av djur i vissa situationer, och Rebecka Le Moine m.fl. (MP) lyfter frågan om Inkludering av de vilda djuren i djurskyddslagen.

Markus Wiechel (SD) motionerar om att utreda möjligheten att inrätta en Djurbalk och djurskyddsmyndighet. Möjligheten att inrätta en Nationell djurskyddspolis tas dels upp av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (SD), dels av Richard Jomshof (SD)

Michael Rubbestad (SD) motionerar om Kraftigare påföljd vid brott mot djur samt Avlivning av djur enligt djurskyddslagen (2018:1192)

Växtbaserat/köttkonsumtion

En starkare livsmedelsstrategi heter motionen undertecknad Ulrika Heindorff (M) som yrkar på att se över möjligheten att förstärka livsmedelsstrategin på så sätt att den ska inkludera hur Sverige kan bli världsledande på forskning, utveckling, produktion och export av vegetariska och veganska livsmedel.

I motionen Mindre men bättre kött skriver Rebecka Le Moine m.fl. (MP) om att inrikta konsumtionen av animaliska produkter för minskad mängd men med bättre djurhållning. I Miljöpartiets partimotion En klimatpolitik som står upp för Parisavtalet skriver de: “Miljöpartiet vill verka för att klimatsmart mat ska vara norm i offentlig sektor. Klimatsmart mat innebär framför allt ökad andel växtbaserad mat, men också mer säsongsanpassad mat, mat som transporteras kortare sträckor samt att animaliska livsmedel kommer från djur som betar gräs och inte föds upp på sådant som vi människor kan äta.”

Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkar i motionen Cirkulära livsmedelssystem på att ge Tillväxtverket i uppdrag att utreda lämpliga steg för utvecklingen av ett centrum för cirkulära system för livsmedelsproduktion, och skriver: “För att klara utmaningarna måste dagens linjära produktionssystem i ökad utsträckning ersättas med cirkulära system. Proteinet måste i ökad utsträckning tas direkt från växter och från klokt odlad fisk.” 

Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkar på ett Förbud av försäljning av foie gras.

Djur som familjemedlemmar

Rebecka Le Moine (MP) lyfter i motionen Utsatta människor och utsatta djur sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur. Detta nämns även i Miljöpartiets partimotion Jämställdhetspolitik som yrkar på att underlätta för personer att lämna en våldsam relation genom att möjliggöra för våldsutsatta att hitta en trygg lösning för sina husdjur.

Victoria Tiblom (SD) yrkar på att utreda en komplettering till nuvarande lagstiftning för Säkrat tillträde för sällskapsdjur till skyddsrum. Hon skriver: “Att sitta i ett skyddsrum i flera dagar, med vetskapen om att man har lämnat ifrån sig en familjemedlem till sitt egna öde, utan att veta hur den individen mår eller om den överhuvudtaget lever skulle vara psykiskt förödande för många människor. Familjer skall inte behöva splittras i svåra tider.”

Anna-Belle Strömberg och Peter Hedberg (S) vill se en Utredning av hundaveln i Sverige.

Markus Wiechel (SD) lyfter frågorna om Etisk avel och hur vi kan Förhindra vanvård av katter.

Djur som underhållning

Rebecka Le Moine m.fl. (MP) vill se ett Förbud mot hållande av elefanter, stora kattdjur och delfiner på djurparker.

Markus Wiechel (SD) vill se ett Förbud mot vilda djur på cirkus och valar i fångenskap.

Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: