Djurens Rätt
12 October 2021

Sverige vill se stärkt djurskydd på EU-nivå och stödjer End the Cage Age

Under år 2020 publicerade EU-kommissionen strategiplanen Farm to Fork, en del av paketet the European Green Deal. Farm to Fork innehåller skrivningar om att kommissionen ska uppdatera djurskyddslagstiftningen på EU-nivå och det arbetet pågår.

Sverige har sedan flera år ett samarbete med Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien om olika djurskyddsfrågor. Samarbetet påbörjades i Vught (Nederländerna) i december 2014 när en deklaration om djurvälfärd undertecknades av Danmark, Tyskland och Nederländerna. Därför kallas sammanslutningen  av länderna och deras samarbete i djurskyddsfrågor för “Vught-alliansen”. Sverige och Belgien har anslutit senare.

Länderna har nu tagit fram ett gemensamt positionspapper om vad som är viktigt i EUs kommande nya djurskyddslagstiftning. Under mötet med EUs fiske- och jordbruksråd 11-12 oktober diskuterades detta. Vught-länderna vill att en revidering av djurskyddslagstiftningen på EU-nivå ska innebära en uppdatering av nuvarande lagstiftning utifrån nya vetenskapliga underlag. Hänsyn ska också tas till områden där det idag finns problem med tillämpning av nuvarande lagstiftning, på grund av för generella eller oprecisa bestämmelser.

Att Sverige tillsammans med de andra Vught-länderna, så tydligt tar ställning för ett burförbud och poängterar att djur är kännande varelser med ett egenvärde som ska tas hänsyn till oberoende av vilken nytta djuren har för människor, är oerhört glädjande och en tydlig signal till EU-kommissionen i det fortsatta arbetet med en ny djurskyddslagstiftning, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt ser också positivt på att Vught-länderna ger sitt stöd till att det tas fram ny lagstiftning för de djurslag där det saknas idag, som unghöns, avelsdjuren i kyckling- och äggindustrierna, korna i mjölkindustrin, kaniner och kalkoner. 

Djurens Rätt hade gärna sett att Sverige tillsammans med samarbetsländerna i djurskyddsfrågor hade varit tydligare och gått längre vad gäller behovet av lagstiftning för fiskar och hästar, ett förbud mot all stympning av djur och mot tvångsmatning av ankor och gäss.

Initiativet End the Cage Age är ett samarbete mellan Djurens Rätt och 170 andra organisationer och har skrivits under av 1,4 miljoner EU-medborgare. I oktober förra året lämnades det över till EU-kommissionen. End the Cage Age är det första framgångsrika medborgarinitiativet som rör förbättrat djurskydd inom EU.

 

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: