Djurens Rätt
23 April 2020

Uppmaning till Vetenskapsrådet: Stöd utveckling av djurfria forskningsmetoder!

Vetenskapsrådet ska enligt beslut av regeringen använda 15 miljoner kronor av anslaget till att finansiera forskning och utveckling av alternativa metoder till djurförsök, varav högst två miljoner kronor ska användas för att bidra till valideringsprojekt. För de få projekt som får anslag kan summan vara betydelsefull, men 15 miljoner kronor är i sammanhanget en struntsumma. Summan behöver ökas kraftigt. Vetenskapsrådet, och andra som finansierar forskning, behöver se över hur de bättre kan stödja utveckling av djurfria forskningsmetoder. Det är angeläget att hitta arbetsformer som också omfattar fördelningen av medel till projektstöd och forskningsinfrastruktur.

En möjlighet är att ansökan till Vetenskapsrådet om projektstöd ska omfatta krav om 3R-strategier, då det handlar om forskning där det är relevant, och att Vetenskapsrådet vid fördelning av medel till projektstöd ska ha 3R-relevans som bedömningskriterium utöver vetenskaplig kvalitét.

Vetenskapsrådet har ett övergripande ansvar för Sveriges nationella forskningsinfrastrukturer, men det är även andra aktörer som är delaktiga i det arbetet, där de svenska lärosätena har en viktig roll. Forskningsinfrastruktur är till exempel resurser i form av laboratoriemiljöer och databaser, men också experter och nätverk av experter.

De senaste åren har det gjorts stora satsningar på infrastruktur för djurförsök vid flera universitet genom att det har byggts och byggs nya djurhus för djurförsök. Det är satsningar som styr inriktningen på forskningen och som kan försvåra övergång till djurfria forskningsmetoder.

Vetenskapsrådet redovisar i deras guide till infrastrukturen 2018 vilken betydelse satsningar på forskningsinfrastruktur har: ”Forskningens behov ska styra satsningar på infrastruktur. Samtidigt innebär satsningar på forskningsinfrastruktur en strategisk styrning av forskningen då infrastrukturerna i sig skapar förutsättningar för forskningens utveckling”. I samma dokument: ”Samtidigt innebär satsningar på infrastruktur en styrning av forskning, detta eftersom forskningen tenderar att gravitera mot de stora infrastrukturerna när dessa väl är på plats. Detta gör att satsningar på forskningsinfrastruktur har forskningsstrategiska konsekvenser”. Alltså, ordentliga satsningar på forskningsinfrastruktur för djurfria forskningsmetoder är ett viktigt styrmedel. Det  är en drivkraft och en viktig förutsättning för övergång till djurfria forskningsmetoder. Därför är det nödvändigt att Vetenskapsrådet och andra som finansierar forskning satsar på sådan forskningsinfrastruktur.

Staffan Persson

Staffan Persson

Ansvarig för djurförsöksfrågor
Dela: