Djurens Rätt
26 September 2015

Uppsala djurförsöksetiska nämnd: Nätfiske orsakar lidande av avsevärd svårhet

Den 26 juni i år prövade Uppsala djurförsöksetiska nämnd ansökan C 59/15 om etisk prövning av djurförsök. Sökanden ansökte bland annat om att genomföra fiske med nät.

I ansökan om etisk prövning av djurförsök ska sökanden klassificera försöket utifrån graden av lidande hos djuret i någon av kategorierna terminal, ringa svårhet, måttlig svårhet eller avsevärd svårhet. Djurförsöksetiska nämnden ska vid godkännande av ansökan besluta om klassificeringen är rätt.

Sökanden hade klassificerat försöket enligt ansökan C 59/15 som ringa svårhet. Djurförsöksetiska nämndens beredningsgrupp redovisar i en kommentar till sökanden att de inte håller med. De skriver: "Eftersom fiskar som inte lever vid upptag av nät har kvävts bedömer beredningsgruppen att försöket är av avsevärd svårhet". Ansökan godkändes vid sammanträde med Uppsala djurförsöksetiska nämnd, men klassificeringen ändrades från ringa svårhet till avsevärd svårhet.

I kategorin avsevärd ska, enligt föreskrifter om försöksdjur, klassificeras försök som förväntas orsaka en kort period av svårt lidande, en lång eller flera korta perioder av måttligt lidande och försök som innebär en avsevärd försämring av djurets välbefinnande eller allmäntillstånd.

Försök som klassificeras som avsevärd svårhet ska enligt lagstiftningen utvärderas i efterhand, vilket ska göras av Centrala djurförsöksetiska nämnden.

I Sverige är det syftet med att använda djur som avgör om det definieras som djurförsök, som t ex vetenskaplig forskning. Syftet med djurförsöket enligt ansökan C 59/15 är vetenskaplig forskning, därför definieras det som djurförsök då de utför nätfiske. Därför har Uppsala djurförsöksetiska nämnd bedömt det lidande som fiskarna utsätts för vid nätfiske.

Nätfiske används inom djurförsöksverksamheten av olika anledningar, varav det största antalet fiskar utsätts för nätfiske vid provfiske. Provfiske görs för att kontrollera fiskebestånden i hav och i sötvatten. 

Enligt andra ansökningar om etisk prövning av djurförsök beror lidandet för fisken vid nätfiske på hur den fastnar i nätet. Det vanligaste, enligt ansökningar, är att fisken fastnar med huvudet före och att nätet därmed stänger gälarna (de trycks ihop), vilket gör att den inte kan andas – fisken dör av kvävning.

Fiskar och andra vattenlevande djur kan känna smärta och annat lidande. Här kan du läsa mer om fiskars förmåga till lidande.   

Djurens Rätt jobbar för ett avskaffande av alla djurförsök som inte ligger i djurindividens intresse. Läs mer om vårt arbete här.

Dela: