Djurens Rätt
11 June 2018

Vad vill partierna i djurpolitiken: Centerpartiet

Alla partiernas enkätsvar finns här

Svar med en bockmarkering är svar som vi bedömer ligger i linje med Djurens Rätts krav i samma fråga.

Kommer ert parti att verka för att ersätta djurförsök och hur anser ni att det ska göras?

Centerpartiet vill begränsa antalet djurförsök. Om djur behöver användas vid tester ska det ske mycket restriktivt. Vi anser därför att smink och rengöringsprodukter ska testas på andra sätt än med djurförsök. Centerpartiet vill gärna se ett EU-gemensamt beslut om att förbjuda djurtester på rengöringsprodukter. Vi vill också att det ska framgå på produkten när djurförsök använts.

För att minska antalet djurförsök införde vi i regeringsställning metoden 3R som står för replace, reduce och refine. Metoden förfinar, minskar och ersätter
djurförsök vilket Centerpartiet eftersträvar. Pil

Kommer ert parti att stödja avveckling av pälsdjursfarmning?

Centerpartiet anser att uppfödning av domesticerade pälsdjur ska vara tillåtet så länge de uppfyller de myndighetskrav Jordbruksverket satt upp för djurskydd. Bland annat måste en uppfödare söka tillstånd hos länsstyrelsen för att föda upp pälsdjur. Mink och chinchilla räknas enligt Jordbruksverkets djurskyddshandbok som domesticerade, vilket gör att de omfattas av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

Skulle till exempel minkpälsfarmar förbjudas, flyttas istället uppfödningen utomlands till platser med ett mycket sämre djurskydd än här i Sverige. Vi anser att det är bättre att ha produktionen här i Sverige då vi också kan kontrollera den. Det är också viktigt att komma ihåg att Sverige skulle tvingas betala stora belopp i skadestånd till de minkfarmare som tvingas lägga ner sin verksamhet.

Kommer ert parti att verka för minskad köttkonsumtion och hur bör arbetet för att minska köttkonsumtionen bedrivas?

Det är viktigt att komma ihåg att Sverige har ett av världens högsta djurskydd och är ett av de länder i EU som använder lägst antibiotika. Den svenska djurhållningen har också låg klimat- och miljöpåverkan jämfört med många andra länder. Svenska kor får gå ute och beta på sommaren och grisar får röra sig fritt och har knorren kvar. Djur i Sverige är friska med gott djurskydd vilket leder till mindre utsläpp av växthusgaser per kilo kött. Svenska betesdjur bidrar också till öppna landskap och hagar som är mycket viktigt för att bevara biologisk mångfald.

Centerpartiet anser att den globala köttkonsumtionen är ohållbar och påverkar klimatförändringarna. Vi behöver globalt sett minska vår köttkonsumtion, men framförallt se till att det kött vi äter är kommer från välmående djur med gott djurskydd. Som konsument har det stor betydelse vilket kött man väljer. Det viktigaste vi kan göra är att som konsumenter göra aktiva val och exempelvis välja kött från djur som levt ett bra liv, fått beta utomhus och inte utsatts för onödig antibiotikaanvändning.

Kommer ert parti att verka för att alla grisar, kycklingar och hönor ska få rätt till utevistelse?

För Centerpartiet är det viktigt att djur som hålls av människan får utlopp för sina instinkter och kan utföra sitt naturliga beteende. Det finns ett problem kopplat till smittskydd med kycklingar och hönor som går fria utomhus. Risken för bakterien campylobacter är betydligt större om kycklingen är kravmärkt eller ekologisk, då djuren vistats utomhus och utsätts för en större smittorisk. Med anledning av smittskyddsrisken anser Centerpartiet att det är det problematiskt att ge alla djur möjlighet till utomhusvistelse.

Kommer ert parti att stödja inrättandet av en expertmyndighet för djurskydd?

Djurskyddsmyndigheten lades ner år 2007, en av anledningarna var att den inte fungerade optimalt och var inte tillräckligt samordnad med andra myndigheter. Jordbruksverket har idag det övergripande ansvaret för djurskyddsfrågor och säkerställer att djurskyddet tillämpas på ett enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt i hela landet. Centerpartiet ser i dagsläget inget behov av att inrätta en ny myndighet för djurskydd.

Vilka andra konkreta åtgärder kommer ert parti att föreslå för ett förbättrat djurskydd, nationellt respektive internationellt?

Det är viktigt att säkerställa att det vid offentlig upphandling av livsmedel ställs krav på gott djurskydd och god miljöhänsyn. Centerpartiet vill vi se tydligare krav på hög standard på både djurskydd och miljöhänsyn i offentlig upphandling. Det är också viktigt att se till att höja djurvälfärden på EU-nivå och arbeta för likvärdig tillämpning av EU- regelverk som rör djurskydd. Det finns fortfarande problem med medlemsstater i EU som inte följer EU-regler för djurskydd vilket inte är acceptabelt. Pil

Dela: