Djurens Rätt
11 June 2018

Vad vill partierna i djurpolitiken: Liberalerna

Alla partiernas enkätsvar finns här

Svar med en bockmarkering är svar som vi bedömer ligger i linje med Djurens Rätts krav i samma fråga.

Kommer ert parti att verka för att ersätta djurförsök och hur anser ni att det ska göras?

Djurförsök ska göras endast om man inte kan få fram relevanta forskningsresultat med andra metoder. Försöksdjur får inte utsättas för onödigt lidande. Det är viktigt att dessa krav efterlevs och ansvariga myndigheter har kapacitet att bedriva kontrollverksamhet.

Kommer ert parti att stödja avveckling av pälsdjursfarmning?

Vi driver inte att pälsdjursfarmning ska avvecklas men det är viktigt med högt ställda djurskyddskrav och att djurens naturliga beteende
värnas.

Kommer ert parti att verka för minskad köttkonsumtion och hur bör arbetet för att minska köttkonsumtionen bedrivas?

Köttproduktionen måste från klimatsynpunkt bli bättre, till exempel genom mer
klimatcertifierad köttproduktion, men köttkonsumtionen behöver också minska. Marknadsdriven märkning och certifiering av varor ärpositivt men märkning avseende varors klimatavtryck behöver utvecklas.

Kommer ert parti att verka för att alla grisar, kycklingar och hönor ska få rätt till utevistelse?

Centralt med all djurhushållning är att djurens välbefinnande står i fokus och här kan utevistelse i många fall vara en del lösningen.Pil

Kommer ert parti att stödja inrättandet av en expertmyndighet för djurskydd?

Jordbruksverket ansvarar idag för arbetet med djurskydd och vi ser ingen anledning att inrätta en ny myndighet.

Vilka andra konkreta åtgärder kommer ert parti att föreslå för ett förbättrat djurskydd, nationellt respektive internationellt?

Liberalerna har länge drivit på för att stärka djurskyddsreglerna inom EU. Mycket är på plats men det centrala är att reglerna också efterlevs. Här behövs mer insatser.Pil

Dela: