Djurens Rätt
08 June 2018

Vad vill partierna i djurpolitiken: Miljöpartiet

Alla partiernas enkätsvar finns här

Svar med en bockmarkering är svar som vi bedömer ligger i linje med Djurens Rätts krav i samma fråga.

Kommer ert parti att verka för att ersätta djurförsök och hur anser ni att det ska göras?

Ja. Varje år används uppemot en miljon försöksdjur i Sverige och många försöksdjur utsätts för stort lidande. Miljöpartiet vill minska användningen av djurförsök kraftigt och ta fram fler djurfria alternativ. Sverige bör bli en ledande nation när det gäller alternativ till djurförsök. Vi vill öka resurserna till forskning för framtagande och validering av alternativ till djurförsök öka. Vi vill också förbättra kontrollen av djurförsök. Miljöpartiet i regeringen har visat på engagemang i frågan genom att inrätta ett 3 R-center för att ersätta djurförsök samt tillfört särskilda resurser för detta.Pil

Kommer ert parti att stödja avveckling av pälsdjursfarmning?

Ja. Miljöpartiet vill förbjuda att djur hålls endast för pälsändamål eftersom vi anser att det är oetiskt. Tillsammans med V och S la vi ett lagförslag om skärpta krav på djurhållning av minkar, vilket sannolikt skulle ha lett till att många minkfarmar förbjöds. I regeringsställning har vi fått till en utredning av minkarnas situation och förslag till åtgärder för att förbättra deras möjlighet till naturligt beteende. Detta kan bli grund till skärpta djurskyddskrav eller förbud.Pil

Kommer ert parti att verka för minskad köttkonsumtion och hur bör arbetet för att minska köttkonsumtionen bedrivas?

Ja. det är mycket viktigt att köttkonsumtionen minskar. Miljöpartiet har föreslagit att man inför ekonomiska styrmedel för minskad köttkonsumtion. En statlig utredning bör göra en bred översyn av skattesystemet inom livsmedelskedjan i syfte att hitta vägar för att minska matens negativa klimat- och miljöpåverkan.

Miljöpartiet vill fortsätta arbeta med miljövänlig offentlig upphandling och verka för klimatsmart mat som norm i offentlig sektor. I kommuner, regioner och landsting arbetar Miljöpartiet med att införa ”köttfri måndag” – en helvegetarisk dag i skolor och förskolor, att det alltid ska finnas ett vegetariskt alternativ. Vi vill också främja utveckling av svenska vegetariska halv- och helfabrikat till exempel genom forskning.Pil

Kommer ert parti att verka för att alla grisar, kycklingar och hönor ska få rätt till utevistelse?

Ja. All burhållning av höns bör därför förbjudas och reglerna för frigående hönor måste ses över. Hönsen bör inte ska hållas i större grupper än att de mår bra, och att de ska få möjlighet att vistas utomhus. Alla grisar bör därför ges lagstadgad rätt att vistas utomhus med möjlighet att böka under sommaren precis som Kravgrisarna.

Även inomhusmiljön bör ses över och lämpliga berikningsmöjligheter bör bli obligatoriska för att grisar även i inomhusmiljö ska kunna tillgodose sina beteendebehov.Pil

Kommer ert parti att stödja inrättandet av en expertmyndighet för djurskydd?

Ja, Miljöpartiet har kongressbeslut om att inrätta en ny djurskyddsmyndighet. Vårt parti var drivande när Sverige 2004 blev första land i världen med en djurskyddsmyndighet. Tyvärr avvecklades den strax efter att Alliansen tog över regeringsmakten 2006. Miljöpartiet vill ge expertmyndigheten i första uppdrag att se över föreskrifterna så att djurens möjlighet till naturligt beteende är säkrad för alla djurslag.Pil

Vilka andra konkreta åtgärder kommer ert parti att föreslå för ett förbättrat djurskydd, nationellt respektive internationellt?

I första hand hoppas vi att det lagförslag som vi kommer att lägga kring en ny djurskyddslag går igenom riksdagen. Därutöver kommer vi bl a fortsatt driva:

 • Obligatorisk märkning av katter.
 • Skärpta krav på djurhållning av minkar.
 • Se över föreskrifterna så att djurens möjlighet till naturligt beteende är säkrad för alla djurslag.
 • Ändrad lagstiftning när det gäller långa transporter av djur för att minska djurlidandet.
 • Förbättrad efterlevnad av EUs djurskyddslagstiftning.
 • Utbildning om djur och djuretik i skolorna.
 • Styrmedel för minskad köttkonsumtion.
 • Rätt till utevistelse för kycklingar, höns och grisar.
 • Ökade resurser för forskning om alternativa djurförsök och ökad tillsyn över djurförsök.
 • Förbud av jaktformer som innebär stort risk för omfattande djurlidande.
 • Globalt förbud mot djurförsök i test av kosmetika.
 • Arbeta aktivt för en minskad användning av antibiotika globalt.
 • Ökade medel för djurtillsyn.Pil
Dela: