Djurens Rätt
11 June 2018

Vad vill partierna i djurpolitiken: Moderaterna

Alla partiernas enkätsvar finns här

Svar med en bockmarkering är svar som vi bedömer ligger i linje med Djurens Rätts krav i samma fråga.

Kommer ert parti att verka för att ersätta djurförsök och hur anser ni att det ska göras?

Moderaterna välkomnar en utveckling där användningen av djurförsök minimeras. Ambitionen bör vara att helt undvika djurförsök, under förutsättning att effektiva alternativa metoder finns tillgängliga. Ibland är dock djurförsök nödvändigt, till exempel för att bedriva forskning om allvarliga sjukdomar. Alla djurförsök måste först godkännas av en djurförsöksetisk nämnd. Samtidigt pågår ett stort arbete med att hitta alternativa metoder för att ersätta vissa djurförsök. Under 2017 invigdes det nya 3R-centret i Jönköping och vi ser fram emot att följa dess utveckling.

Kommer ert parti att stödja avveckling av pälsdjursfarmning?

Moderaterna har inga förslag om att avveckla uppfödningen av pälsdjur. Dock är det mycket viktigt att uppfödningen sker enligt gällande lagar och regler samt att tillsynen är noggrann och effektiv.

Kommer ert parti att verka för minskad köttkonsumtion och hur bör arbetet för att minska köttkonsumtionen bedrivas?

Att äta eller inte äta kött är ett personligt beslut. Människor ska själva ansvara för sin kosthållning. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för människor att göra informerade val, till exempel genom att kräva tydliga innehållsförteckningar. Moderaterna anser också att det är angeläget att sprida kunskap om hur matsvinnet kan minska.

Kommer ert parti att verka för att alla grisar, kycklingar och hönor ska få rätt till utevistelse?

Moderaterna anser att djur ska ha en god miljö som ger möjlighet till naturligt beteende. Detta slås även fast i djurskyddslagen. Vi har därutöver inga specifika förslag om rätt till utevistelse.

Kommer ert parti att stödja inrättandet av en expertmyndighet för djurskydd?

I dag ansvarar Jordbruksverket och länsstyrelserna tillsammans för att säkerställa ett gott djurskydd. Moderaterna har inga förslag om att förändra ansvarsfördelningen. Nyligen inrättades dessutom SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd, och rådet bör få påbörja sitt arbete ordentligt innan ytterligare eventuella förändringar görs.

Vilka andra konkreta åtgärder kommer ert parti att föreslå för ett förbättrat djurskydd, nationellt respektive internationellt?

Moderaterna vill framför allt driva på för att djurskyddet inom EU ska bli bättre. I dag finns en del lagstiftning på plats, men alla följer inte reglerna. I ett första steg måste vi se till att de regler som finns faktiskt efterlevs. Dessutom bör vi verka för att sprida goda exempel från den svenska djurhållningen som ofta ligger i framkant. Moderaterna kommer även fortsatt att verka för förbättrade djurskyddskrav vid transport av levande djur inom hela EU.Pil

Dela: