Djurens Rätt
22 July 2021

Vänsterpartiets Malin Björk lyfter minkarna i EU

Malin Björk, europaparlamentariker för Vänsterpartiet, skrev i våras en skriftlig fråga till EU-kommissionen om vad de tänker göra åt minkfarmerna i medlemsstaterna. Texten innehåller flera argument kring varför minkfarmer under pandemin utgjort en riskfaktor för människor, och att medborgarna i EU inte stöttar den typen av djurhållning.

Smitta känner inga nationsgränser. Djurhållning som inte har stöd hos medborgarna och utgör en hälsorisk bör avvecklas i hela EU.

I juni svarade EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet, Stella Kyriakides, på frågan. Kyriakides hänvisade till att de lokala riskerna har bedömts av exempelvis Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, samt att kommissionen utifrån det inte övervägt några övriga bestämmelser för sjukdomsbekämpning bland minkar. Vidare hänvisade hon till att det är medlemsstaternas ansvar att se till att djurskyddskraven inom EU följs, men att lagstiftningen ska ses över innan 2023 med avsikt att säkerställa en högre djurskyddsnivå. 

Svaret tydliggör att medlemsstater fortsatt kan avveckla minkfarmer nationellt, vilket många länder redan gjort. Ett undantag är Sverige där fortsatt ca 35 farmer finns kvar, med avelsförbud under 2021 på grund av smittspridningen under pandemin.

Djurens Rätt ser positivt på att en svensk parlamentariker stått upp för minkarna på EU-nivå, men är besvikna över att svaret enbart innehåller åtgärder som ska ske långt fram i tiden. 

 Jag vill tacka Malin Björk för att hon tydligt tagit ställning mot minkfarmer och försökt få upp frågan på agendan i EU. Det har blivit uppenbart under pandemin att minkfarmerna innebär lidande för djur och risker för människor, men kommissionärens svar visar att Sverige behöver ta tag i problemet på nationell nivå. Vi har inte tid att vänta på EU, minkfarmerna behöver avvecklas så snart som bara möjligt, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: