Djurens Rätt
03 April 2019

Viktigt uppdrag om bedövning av fiskar vid slakt

Det vetenskapliga rådet för djurskydd uppdras att ”sammanställa aktuell forskning och ge en tydlig bild av det vetenskapliga läget på området bedövning vid slakt av fisk”. I uppdraget ingår också att belysa om det finns kunskapsluckor på området. Uppdraget omfattar laxfiskar med fokus på arterna regnbåge och röding, vilka är de vanligaste fiskarterna som föds upp i Sverige.

– Lidandet som fiskar utsätts för i samband med slakt är en akut djurskyddsfråga. Redan för femton år sedan slog EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) fast att koldioxidbedövning, den metod som fortfarande är den vanligaste vid slakt av fiskar i Sverige, orsakar fiskarna stort lidande och inte bör användas. Det behövs mer än att sammanställa forskning, men det här är ett tecken på att frågan äntligen kommit upp på agendan. Det är glädjande, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Fiskarna som föds upp i vattenbruk, avlivas genom att gälarna skärs upp och sedan tas inälvorna ut. Innan avblodning ska fiskarna göras medlevslösa, det vill säga bedövas. Den vanligaste bedövningsmetoden vid slakt av fiskar i Sverige är koldioxidbedövning. Koldioxid orsakar fiskarna starkt obehag och stress. Metoden kan också göra fiskarna orörliga så att det ser ut som att de är bedövade medan de i själva verket är vid medvetande.

Eftersom koldioxidbedövningen är ineffektiv finns det risk för att fiskarna utsätts för avblodning och urtagning vid fullt medvetande. Forskare har sett att andelen fiskar som uppvisar livstecken efter koldioxidbedövning, i avblodningens senare del, kan vara så stor som en femtedel. Koldioxidbedövning av fiskar är sedan 2012 förbjudet i Norge.

För Djurens Rätt är frågan om bedövning vid slakt av fiskar en prioriterad fråga, inte minst inför EU-valet. Vi uppmanar till införande av ett nationellt förbud mot koldioxidbedövning vid slakt av fiskar, som en del av nya föreskrifter för slakt av fiskar. Slutdatumet kan behöva komma tillsammans med utredningsuppdrag och resurser till forskning för att underlätta en omställning från koldioxidbedövningen till metoder som är bättre ur djurvälfärssynpunkt. Internationellt, i samarbete med Eurogroup for Animals, verkar vi för att det på EU-nivå införs nya djurskyddsregler om slakt och transport av fiskar.

Läs mer om fiskarna i livsmedelsindustrin här

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: