Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/ko_kalv/Ko_och_kalv_26
19 April 2023

Ytterligare ett steg närmare en slopad betesrätt för kor?

Växa Sverige, en av Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) organisationsmedlemmar, har nu fått tillstånd att genomföra en studie där 1500 kor ska hållas enbart inomhus under 18 månader. Djurens Rätt ifrågasätter syftet med försöket starkt.

För att genomföra en sådan studie behöver den som vill utföra den först få en ansökan godkänd i en djurförsöksetisk nämnd. Detta har nu skett på Växa Sveriges tredje försök. Tidigare har ansökan avslagits av Göteborgs djurförsöksetiska nämnd med motiveringen att det redan är känt att nötkreatur har en stark vilja att vistas utomhus under betesperioden och att forskning visar att de mår bättre av detta. Den andra ansökan avslogs av Uppsalas djurförsöksetiska nämnd som då motiverade sitt beslut med att försökets betydelse inte uppväger lidandet som djuren skulle utsättas för. 

I en tredje ansökan som lämnades in till Uppsalas djurförsöksetiska nämnd den 24 mars i år har Växa Sverige nu utvecklat sin argumentation om varför de vill genomföra studien. De menar att syftet med studien är att förbättra djurens välfärd samt att resultatet kan bidra till ett kunskapsstöd i den offentliga diskussionen om betesregler för mjölkkor. Ansökan har nu godkänts och försöket, som finansieras av LRF, kommer att genomföras.

– Det är självklart för de allra flesta människor att kor behöver få komma ut och beta under sommarmånaderna, detta är också redan känt i forskning. Branschen vill få oss att tro att den här studien sätter djurens bästa i främsta rummet, men om det vore sant så skulle studien handla om hur djurvälfärden kan stärkas för korna och de andra djuren i mjölkfabrikerna, utan att möjligheten till bete tas bort, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Är betesrätten hotad?

LRF:s stämma tog under hösten 2020 beslut om att LRF ska verka för att beteslagstiftningen görs mer flexibel, vilket bland annat betyder att de ska verka för att kor som hålls i lösdrift inomhus, vilket de flesta kor i Sverige gör, bör undantas från beteskravet. Växa Sverige hänvisar i sin ansökan till att flera riksdagsmotioner de senaste åren har handlat om betesrätten och att landsbygdsministern nyligen uttalat sig om behovet av förändrade betesregler. Växa Sverige nämner också den nyligen tillsatta statlig utredningen ”Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd” och att det av kommittédirektivet till utredningen framgår att att det nuvarande beteskravet särskilt ska analyseras.

Förslagen om inskränkt betesrätt har mött stort motstånd från såväl djurskyddsorganisationer som forskare som menar att förslaget skulle försämra djurskyddet i Sverige betydligt.

– Kor är ett av få djurslag som har rätt till utevistelse, att nu branschen hand i hand med delar av politiken vill inskränka denna är väldigt oroväckande. Vi behöver stärka djurskyddet i Sverige, inte avveckla det, avslutar Camilla Bergvall.

Stöd oss

Hjälp vårt arbete för korna!

Hjälp oss i arbetet för en stärkt betesrätt för kor och andra djur.

Bli månadsgivare
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: