Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/Familjedjur_16
Organisation

Jämställdhet, jämlikhet & mångfald

Djurens Rätt strävar efter en organisation som präglas av mångfald, jämställdhet och jämlikhet. För att kunna påverka så många människor som möjligt behöver vi vara en inkluderande rörelse, så att alla människor har lika stora möjligheter att göra djurvänliga val och känna sig välkomna att engagera sig i Djurens Rätt.

Vår uppförandekod anger att vi inom Djurens Rätt ska behandla alla med respekt och värdighet. Ingen form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av enskild person eller grupper accepteras på grund av kön, etniskt ursprung eller nationalitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet och -uttryck, funktion, ålder, politisk åskådning eller ställning i övrigt.

Några exempel på hur Djurens Rätt jobbar med dessa frågor

 • Övergripande för Djurens Rätts jämställdhetsarbete gäller vår jämlikhets- och jämställdhetspolicy. Policyn tar till exempel upp aspekter av jämställdhet vid rekrytering, föräldraledighet och lönesättning.
   
 • Djurens Rätts handbok för jämställdhet tar bland annat upp begrepp om normer och ger konkreta exempel på hur vi kan hjälpas åt att skapa ett öppet och inkluderande klimat i möten och debatter, på webben och i sociala medier.
   
 • Vi har en handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier som beskriver vad som ska göras i de fall någon i organisationen utsätts för detta.
   
 • Vid information om och inbjudningar till arrangemang som Djurens Rätts riksorganisation anordnar ingår information om tillgängligheten, såsom tillgänglighet för rullstol och tillgång till hörselslinga.
   
 • Vi tillhandahåller vår medlemstidning i flera olika format; pappersmagasin respektive digital version, samt som taltidning till dem som önskar det.
   
 • Djurens Rätt strävar efter att vara normkritiska i vår kommunikation och tar fram verktyg och exempel för detta för anställda, bland annat genom vår språk- och bildguide.

Innehållet i dokumenten ovan som rör frågor om jämställdhet, jämlikhet och mångfald tas upp på olika sätt med anställda, förtroendevalda och andra ideellt engagerade i organisationen, till exempel vid nyanställning och under utbildningar.