Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_20
Vad vi gör

Fasar ut djurförsöken

Djur som utsätts för djurförsök har förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Därför är djurförsök oacceptabelt. Djurens Rätt vill påverka situationen för djuren som används i försök genom information till allmänheten, opinionsbildning och politisk påverkan.

Djurförsök innebär att många djur i olika omfattning utsätts för smärta och annat lidande. Det kan till och med börja innan de utnyttjas i försök. Avel och genmanipulering kan leda till att djur föds med sjukdomar och/eller missbildningar. Nästan alla djur som används i djurförsök dör till följd av försöken eller dödas när försöken är klara.

Det här gör Djurens Rätt för att fasa ut djurförsöken:

 • Vi sätter press på politikerna för att mer pengar ska satsas på djurfri forskning och att Sverige ska anta en nationell handlingsplan för att fasa ut djurförsöken.
 • Vi informerar allmänheten om pågående djurförsök och vilka alternativa metoder som finns.
 • Vi bedriver opinionsbildning nationellt, globalt och på EU-nivå för starkare lagstiftning mot djurförsök.
 • Vi arbetar för att företag och myndigheter ska fatta bra beslut som leder till färre djurförsök.
 • Vi driver kampanjer för att färre djur ska användas i försök.
Djurförsök

Problemen med djurförsök

Oerhörd smärta, lidande samt infektioner och sjukdomar är några av de problemen som djuren utsätts för inom djurförsök. 

djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_9

Smärta och annat lidande

Djurförsök innebär att många djur i olika omfattning utsätts för smärta och annat lidande. Det kan till och med börja innan de utnyttjas i försök. Avel och genmanipulering kan leda till att djur föds med sjukdomar och/eller missbildningar.

djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_19

Infektioner och sjukdomar

Infektioner som gör att de blir allvarligt sjuka eller dör, testning av effektivitet av vacciner, cancerförsök som pågår till avancerade stadier, framkallande av svåra sjukdomstillstånd, avel av djur med genetiska sjukdomar som förväntas uppleva avsevärd och bestående nedsättning av allmäntillståndet.

djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_7

Leder oftast till död

Nästan alla djur som används i djurförsök dör till följd av försöken eller dödas när försöken är klara. Vissa blir också sjuka och dör på grund av den bristande miljön som djuren tvingas leva i.

Stöd oss

Hjälp oss i arbetet för försöksdjuren

Djurens Rätt har sedan 1882 arbetat för att djurförsöken ska fasas ut mot helt djurfria metoder. Ditt stöd skapar förändring för alla djur som lider i djurförsök. 

Bli medlem
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_15
Djurförsök

Vad är djurförsök?

Enligt den svenska definitionen för djurförsök är det syftet med att använda djur som avgör om det definieras som djurförsök. EU-definitionen är mer begränsad, vilket innebär att flera av de försök som i Sverige definieras som djurförsök inte är djurförsök enligt EU-definitionen.

Djurförsöksverksamheten är reglerad i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, djurskyddslagen (2018:1192), djurskyddsförordningen (2019:66) och i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2019:9).

Enligt den svenska djurskyddslagen är det tillåtet att utnyttja djur i djurförsök och att då utsätta dem för lidande, om den som utför djurförsöket har tillstånd för att bedriva djurförsöksverksamhet och att försöket är godkänt av djurförsöksetisk nämnd.1 Djur som utnyttjas i djurförsök är som andra djur av samma art; de upplever smärta och annat lidande och har behov av att kunna utföra naturliga beteenden.

Den svenska definitionen av djurförsök

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s definition. I Sverige är det den svenska definitionen som gäller, vilket till exempel avgör vilka försök som ska godkännas av djurförsöksetisk nämnd för att få utföras.

Den svenska definitionen och EU:s definition omfattar försök på djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar.2, 3 Då djur av andra djurklasser används i försök, till exempel insekter, definieras det inte som djurförsök enligt den svenska definitionen och inte heller enligt EU:s definition.

Enligt den svenska djurskyddslagen är det, med undantag för undervisning, bara syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök, inte om eller vilket lidande det orsakar.4

EU:s definition av djurförsök

Enligt EU:s definition är det djurförsök då djur utsätts för någon form av ingrepp i forskningssyfte.3 Med ingrepp menar man injektion, operativt ingrepp eller annat som kan orsaka smärta, lidande, ångest eller bestående skada.

Enligt EU-definitionen är det inte djurförsök då djur används i beteendeförsök utan ingrepp, då djur dödas för användning av organ, vävnader och celler, då fiskar fångas och dödas vid provfiske eller då djur används i lantbruksforskning, till exempel om avlivning av djur.

 1. Djurskyddslagen (2018:1192) 7 kap 2 § och 9 §, 2 kap 1 §.
 2. Djurskyddsförordning (2019:66) 7 kap 1 §.
 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.
 4. Djurskyddslagen (2018:1192) 1 kap 4 §.
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_14
Djurförsök

Vad räknas som djurförsök?

Enligt den svenska djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • Vetenskaplig forskning
 • Sjukdomsdiagnos
 • Utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • Undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande
 • Då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder används
 • Bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_17
Djurförsök

Smärta och annat lidande

Djurförsök innebär att många djur i olika omfattning utsätts för smärta och annat lidande. Det kan till och med börja innan de utnyttjas i försök. Avel och genmanipulering kan leda till att djur föds med sjukdomar och/eller missbildningar. Nästan alla djur som används i djurförsök dör till följd av försöken eller dödas när försöken är klara.

Exempel på försök som innebär svår smärta och annat lidande är då djur utsätts för: infektioner som gör att de blir allvarligt sjuka eller dör, testning av effektivitet av vacciner, cancerförsök som pågår till avancerade stadier, framkallande av svåra sjukdomstillstånd (som smärtsamma ledsjukdomar eller MS-liknande sjukdom) utan att smärtlindring eller annan lindrande behandling ges, avel av djur med genetiska sjukdomar som förväntas uppleva avsevärd och bestående nedsättning av allmäntillståndet, påtvingad simning eller fysisk träning till utmattning, giftighetstester som genomförs så att djur dör till följd av testet.1

Förgiftning

Djur som görs beroende av droger som amfetamin eller kokain kan också utsättas för lidande i form av abstinens. Då djur används i toxicitetstester (giftighetstester) ges de inte smärtlindring eller annan lindrande behandling. Toxicitetsteser kan orsaka lidande av olika omfattning beroende på hur de utförs. Akut toxicitetstester går ut på att undersöka hur hög dos av ett ämne djuret tål, och kan utföras så att djur dör på grund av förgiftning/hög dos. Dessa tester kan i andra fall avbrytas vid ett visst stadium, som när djuret får kramper eller inte kan provoceras till aktivitet vid beröring.

Smärtsamma ingrepp

Det är vanligt att individer i samband med olika försök utsätts för åtgärder eller ingrepp som kan orsaka lidande, som till exempel: blodprovstagning och andra provtagningar, att katetrar (smal slang) dras under huden, att hål borras i skallen för att ge injektioner i hjärnan eller för att placera kateter där, svält och/eller törst, elstötar, eller tvingas simma – ibland till utmattning.2

Det finns ett stort motstånd från många djurförsökare att byta till metoder som innebär mindre lidande för djuren. Detta är ett omfattande djurskyddsproblem. Ett exempel på olämpliga metoder är blodprovstagning via orbitalpunktion. Det innebär att blodprovet tas från ögonhålan från ett kärl bakom ögat (utförs på möss och råttor). Ögat riskerar att skadas och den risken ökar när provet tas flera gånger på samma djur, och ibland tas det flera sådana prov under kort tid. Det finns andra sätt att ta blodprov på men ändå utsätts många djur för upprepade orbitalpunktioner.

Dålig miljö och hög dödlighet 

Det finns också starka bevis på att djuren har det dåligt i den trånga och karga miljön på försöksanläggningar, samt att det leder till ökad dödlighet.3

Nästan alla djur som används i djurförsök dör till följd av försöken eller dödas när försöken är klara. Det finns några undantag, som patientdjur som används i veterinärmedicinska försök, djur som används i vissa beteendestudier och en del viltlevande djur som det utförs försök på.

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.
 2. Commons K. G. m.fl. (2017) The rodent forced swim test measures stress-coping strategy, not depression-like behavior. ACS chemical neuroscience 8(5): 955–960.
 3. Cait J. m.fl. (2022) Conventional laboratory housing increases morbidity and mortality in research rodents: results of a meta-analysis. BMC biology 20(1): 1–22.
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_12
Djurförsök

Djurförsök inom olika områden

Djurförsök används inom olika områden, nedan kan du läsa mer om dessa och vad det innebär.

 

djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_8
Djurförsök

Djur inom utbildning & undervisning

Djur används i undervisningen i flera utbildningar på universitet/ högskolor och på en del gymnasieskolor (naturbruksskolor). Det innebär ofta försök på sövda djur eller att djur dödas för dissektioner eller försök på vävnader. Djur används även för undervisning om hantering av djur.

djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_9
Djurförsök

Forskning

Biologisk grundforskning och tillämpad forskning omfattar en stor del av de djurförsök som görs i Sverige. Variationen på vad djur utsätts för är mycket stor. Det kan handla om allt från att djur dödas och försök sedan utförs på vävnader eller organ till att djur utsätts för svårt och långvarigt lidande till följd av sjukdomar, skador och/eller av substanser som ges.

djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_11
Djurförsök

Forskning om djurs sjukdomar

Djur används för forskning om djur och om djurs sjukdomar. Försök görs på de djur som människan utnyttjar i djurfabriker, som kor, grisar och hönor. Försöken handlar om sjukdomar och djurhållningen men också om produktionen. 

Försök utförs om familjedjurens sjukdomar, både på patientdjur och på försöksdjur (hundar) som hålls vid institution. Viltlevande djur som björnar och älgar används också för forskningssyfte och kan då fångas in och sövas, märkas med sändare och tas prover på.

djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_22
Djurförsök

Biologisk produktion, som antikroppsproduktion

Djur används för att tillverka biologiska produkter. Vid till exempel antikroppsproduktion injiceras kaniner, möss eller andra djur med det ämne man vill ha antikroppar mot tillsammans med substanser som retar vävnaden. Blod tappas från djuren, ofta upprepade gånger.

djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_10
Djurförsök

Testning av läkemedel, kemikalier och annat

Läkemedel, kemikalier och mycket annat testas på djur. Ofta kräver myndigheter att djurförsök ska göras. Många olika tester utförs, som till exempel akut toxicitet (giftighet), reproduktionstoxikologiska tester (hur ämnet påverkar fortplantningen) och försök för att studera hur en substans tas upp i och lämnar kroppen. Djuren kan ges substansen via till exempel sond (tvångsmatning), injektioner, tvångsinandning, på huden, i ögonen eller i vattnet (till fiskar). Olika prover kan tas på djuren under testerna, ofta flera gånger.

djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_16
Djurförsök

Djurtestade kosmetika- och hygienprodukter

Djurtestade kosmetika- och hygienprodukter ska i princip vara förbjudna i EU, men i praktiken finns det flera kryphål. För hushållsprodukter finns det ännu inga restriktioner. Reglerna kring djurtestade kosmetika- och hygienprodukter i EU är snåriga. Flera lagstiftningar finns på området, och ibland överlappar de, vilket gör det än mer komplicerat. I korta drag finns det ett förbud mot att utföra djurtester och att sälja nya djurtestade produkter i EU.

djurensratt-se/fokusområden/fiskar/fiskar_6
Djurförsök

Provfiske och märkning av fiskar

Provfiske innebär att fiskar fiskas upp för att kontrollera fiskbestånden. Detta görs enligt krav från EU och för att ge underlag till Internationella havsforskningsrådets rapporter. Provfiske görs också av länsstyrelser och fiskevårdsföreningar för att följa upp någon åtgärd. Metoder som används kan vara till exempel nätfiske, ryssja eller sprängning. Provfiske innebär lidande för djuren. 

Så här beskrivs lidandet i en ansökan till Djurskyddsmyndigheten: ”Dessa djur dödas ofta på ett brutalt sätt (kvävning på ett fartygsdäck eller intrasslade i nät, ihjälklämda i lådor)". En annan metod för att kontrollera fiskebestånden är att fiskar fångas, märks och släpps därefter igen. Fångstmetod som används kan till exempel vara elfiske.

djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_23
Djurförsök

Istället för djurförsök

För att alternativa metoder ska kunna ersätta djurförsök i större omfattning än idag krävs det forskning för att utveckla sådana.

Sådana metoder bygger exempelvis på:

 • Cellkulturer
 • Gener och cellfragment
 • Lägre stående organismer (som bakterier, jäst, alger, svampar och växter)
 • Kemiska analysmetoder
 • Datormodeller, matematiska modeller
 • Försök på människor som frivilligt deltar i en studie och försök på dockor
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/djufri_forskning_3
Djurförsök

Mer forskning på djurfria metoder behövs

För att alternativa metoder ska kunna ersätta djurförsök i större omfattning än idag krävs det forskning. Då det kostar mycket att utveckla och utvärdera nya metoder krävs det att det satsas särskilt på det.

Enligt regeringens beslut för 2024 skulle 15 miljoner kronor användas för att finansiera forskning och utveckling av alternativa metoder till djurförsök under året.1 Detta är långt ifrån tillräckligt och ändå kan inte hela summan gå till utveckling av nya metoder. Anslaget fördelas nämligen även till projekt som syftar till att förfina djurförsök, hitta sätt att minska antalet djur som används och till att validera nya metoder.

För att illustrera hur otillräcklig den avsatta summan är kan vi titta på hur långt dessa pengar räcker. Vid fördelningen av medel år 2022 räckte det begränsade anslaget till att bevilja anslag till enbart sju forskningsprojekt. Totalt inkom det 50 ansökningar.2 År 2018 var det bara tre av sex beviljade forskningsprojekt som handlade om att ersätta djurförsök.3

Resurser finns men viljan saknas

I Sverige satsas det många miljarder på forskning och utveckling. För år 2022 beräknades statens och övriga offentliga investeringar i forskning och utveckling till 43,5 miljarder kronor.4 Det finns inte någon uppgift om hur stor andel av dessa miljarder som används till djurförsök.

Det är inte brist på pengar som är anledningen till att regeringen satsar så lite på utveckling av alternativa metoder till djurförsök. Det är viljan att göra det som saknas.

 1. Regeringen (2023) Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Vetenskapsrådet.
 2. Vetenskapsrådet. Årsredovisning 2022.
 3. Vetenskapsrådet. Årsredovisning 2018.
 4. SCB. Minskade anslag till forskning och utveckling 2022.
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_24
Fasar ut djurförsöken

Det här arbetar vi för

Djurens Rätt har sedan 1882 arbetat för att djurförsöken ska ersättas. Vi trycker på för att politikerna ska satsa mer pengar på djurfri forskning och att både Sverige och EU ska anta handlingsplaner för att fasa ut djurförsöken - en gång för alla.

djurensratt-se/illustrationer/kontakt_logo2

Nationell handlingsplan

Sverige ska utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för övergång till djurfria forskningsmetoder och handlingsplaner för minskning av djurförsöken inom olika forskningsområden.

djurensratt-se/illustrationer/kontakt_logo2

Öka anslagen till djurfri forskning

Statens anslag för utveckling och validering av alternativa metoder i ett första steg ska ökas till minst 150 miljoner kronor per år.

djurensratt-se/illustrationer/kontakt_logo2

Öka anslag till 3R-centret

Sveriges 3R-center ska finansieras fullt ut och att det ska vara med medel som avsätts särskilt för denna verksamhet. På sikt behöver det årliga anslaget för att finansiera 3R-centret öka, inte minska.

Stöd oss

Hjälp oss i arbetet för försöksdjuren

Djurens Rätt har sedan 1882 arbetat för att djurförsöken ska fasas ut mot helt djurfria metoder. Ditt stöd skapar förändring för alla djur som lider i djurförsök. 

Bli medlem