Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurtransporter/Djurtransporter_17
Djur i djurfabrikerna

Djurtransporter

Djurens Rätt arbetar för färre, kortare och mindre riskfyllda djurtransporter och för att transporter av levande djur till slakt, för uppfödning eller avel, ersätts av transport av kött och genetiskt material.

Så arbetar Djurens Rätt för att få ett slut på de plågsamma djurtransporterna:
 

 • Bedriver politiskt påverkansarbete för skärpt djurtransportlagstiftning i Sverige och på EU-nivå. 
 • Påverkar EU-kommissionens revidering av nuvarande djurtransportregler. 
 • Bidrar till en stark opinion mot plågsamma djurtransporter, bland annat genom att informera allmänheten om vad djuren utsätts för när de transporteras. 
 • Driver inspirationssajten Välj Vego som ska göra det lättare för fler att välja bort kött från tallriken. 
djurensratt-se/fokusområden/Djurtransporter/Djurtransporter_10

Djurens Rätt arbetar för:

 • Ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
 • En maxgräns på 8 timmars transporttid. Max fyra timmar för kaniner och fåglar.
 • Ett förbud mot att transportera ej avvanda och dräktiga djur (för de där 40 % av dräktigheten har passerat).
 • Striktare efterlevnad av lagstiftningen och en fungerande kontroll.
 • Ett förbud mot transport av levande djur om den förväntade utomhustemperaturen överstiger 25 ̊C.
 • En övergång från transport av levande djur till transport av kött och genetiskt material.
djurensratt-se/fokusområden/Djurtransporter/Djurtransporter_6

Problemen med djurtransporter

De flesta djur i djurfabrikerna transporteras minst en gång i livet; till slakteriet. Många djur transporteras även från en uppfödningsplats till en annan. Transporter innebär ett stort stressmoment och skaderisk för djuren. De stressas bland annat av att blandas med främmande individer på transporten, av kraftig kyla eller värme, trängsel, lastbilens svängningar och vibrationer och den främmande miljön.(1, 2) På- och avlastning innebär de största stressmomenten för djuren och är särskilt stressande om djuren då blandas med okända djur.(3)

När det gäller till exempel grisar innebär långa transporttider en ökning av flera olika tecken på stress(4) men även transporter på två timmar och på bra underlag innebär en ökning av stresshormoner i blodet.(5)

När nötdjur ska transporteras till slakt skickas ofta bara en eller ett fåtal individer från varje gård. Det innebär att slakttransportbilarna kör runt till flera gårdar och gör många stopp för att lasta på nya djur innan de blir fullastade och går vidare till slakteriet. De omständigheter som är mest stressande för nötdjur under transport är på- och avlastning, variationer i hastighet och körning på kurviga och gropiga vägar.(6) Det är också mycket stressande när nya, främmande djur lastas på bilen.(6) Dessa störningsmoment gör att djuren många gånger varken äter, dricker eller ligger ner under transport. Långa transporttider kan därför vara mycket påfrestande.(7)
 

Upp till 12 timmar utan vatten

Transporttiden vid transport av djur till slakt får i Sverige inte överstiga åtta timmar inom landet. Om transporttiden till närmaste slakteri överstiger åtta timmar, får transporttiden i enstaka fall förlängas med högst tre timmar (om fordonen uppfyller kraven för långa transporter). För fåglar, som hönor och kycklingar, som transporteras under dygnets mörka timmar, får transporttiden till närmaste slakteri förlängas med hela fyra timmar, förutsatt att fordonet uppfyller Jordbruksverkets krav.(8)

I Sverige får det alltså gå upp till tolv timmar från att en kyckling eller höna packas ned i en transportbur tills slakt. Under den tiden får kycklingen eller hönan ingen mat eller vatten och transportburen är så trång att djuren inte kan stå upp och knappt röra sig alls. Det stora antalet fåglar utsöndrar fukt och värme, som leder till en mycket kvav och varm miljö som blir som värst under sommaren. Är det kallt ute händer det istället att fåglar fryser ihjäl under transport. Många dör också av skador som de ådragit sig under lastningen eller på transporten. Omkring 150 000 kycklingar och hönor dör under transport i Sverige varje år, många fler än för andra djurslag.(9)

Det finns sätt att minska antalet djur som dör i samband med transport. Kortare transporter är ett effektivt sätt. Enligt EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, minskar en transporttid på max fyra timmar för fåglar risken för dödsfall.(1) Mekanisk ventilation av fordonen minskar också risken att fåglarna kvävs till döds eller dör av värmeslag.(1)

 1. EFSA (2011) Scientific Opinion concerning the welfare of animals during transport. Panel on Animal Health and Welfare. EFSA Journal 9(1):1966.
 2. Sällvik K., Lundgren A-K., Gebresenbet G., Rantzer D., Gustafsson G., Svendsen J., Jeppsson K-H. (2004) Transport av slaktsvin från gård till slakteri – Studier av klimat, beteende och vibrationer i bilen, skador på djuren samt förslag på förbättringar. Rapport 130, SLU Alnarp.
 3. Gebresenbet G. (2003) Aktuellt forskningsläge kring djurtransporter: utvärdering och rekommendation, Bilaga 11 till SOU 2003:6.
 4. Aradom S., Gebresenbet G., Bulitta F. S., Bobobee E. Y. & Adam M. (2012) Effect of Transport Times on Welfare of Pigs. Agricultural Science and Technology A 2 (2012) 544-562.
 5. Algers B., Algers A., Benfalk C. & Ladberg E. (2006) Kronisk och akut stress av svin i samband med slakt. Effekter av transport och buller på beteende, fysiologi och köttkvalitet hos slaktsvin. Rapport till Jordbruksverket.
 6. Gebresenbet G. & Eriksson B. (1998) Effects of transport and handling on animal welfare, meat quality and environment with special emphasis on tied cows. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik. Rapport 233.
 7. EU-kommissionen. Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (2002) The welfare of animals during transport (details for horses, pigs, sheep and cattle). Rapport, 11 mars 2002.
 8. Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur, SJVFS 2010:2, Saknr L5. 9 § punkt 4.
 9. Livsmedelsverket. Personligt meddelande 2024-02-14.
Stöd oss

För ett slut på plågsamma djurtransporter

Djurens Rätt arbetar för att de plågsamma djurtransporterna ska få ett slut. Hjälp oss i arbetet!

Bli medlem