Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/rapporter/Djurens_Rätts_politiska_prioriteringar
Politisk påverkan

Politiska prioriteringar

Genom demokratisk opinionsbildning, politisk dialog, företagssamarbeten och ökad kunskap vill Djurens Rätt göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Vi är med och skapar lösningar på problemen och vi arbetar alltid för att nå bästa möjliga utfall. Vi vill förändra på riktigt. Här är våra tio politiska prioriteringar för djuren.

djurensratt-se/fokusområden/Hönor/hönor_glad_9
Prioritering 1

Stoppa burarna

Djurens Rätt arbetar för att Sverige ska uppdatera lagstiftningen för att kunna fasa ut burhållningen av hönor. Vi föreslår en avvecklingsperiod på högst tre år. På så sätt säkerställer vi gemensamt att de sista burarna fasas ut från svenska äggfabriker samtidigt som branschen ges möjlighet att ställa om sin produktion till frigående system. Burhållningen har stora djurvälfärdsbrister och skadar Sveriges anseende på djurskyddsområdet.

djurensratt-se/fokusområden/Minkar/mink_glad_2
Prioritering 2

Avveckla pälsdjursfarmningen

Djurens Rätt föreslår att det sätts ett slutdatum för då pälsdjursfarmingen  ska ha fasats ut. Djurskyddslagen föreskriver att djur har rätt att kunna bete sig naturligt. I nya djurskyddslagen som trädde i kraft 2019 förstärks denna rätt ytterligare. Trots detta hålls hundratusentals minkar i gallerburar inom den svenska pälsdjursindustrin.

djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_glad_9
Prioritering 3

Fasa ut turbokycklingarna

Kycklingar är de landlevande djur som är flest och har det sämst. Uppfödningen av turbokycklingar är inte förenlig med djurskyddslagen och är ett systematiskt djurplågeri. Djurens Rätt vill att svensk kycklingproduktion ställer om från de snabbväxande hybriderna till mer långsamväxande och hälsosamma raser. Detta kan åstadkommas genom att inkludera en utfasning av turbokycklingar utifrån djurskyddslagens skrivningar om avel, på samma sätt som redan gjorts med de kraftigt musklade nötdjuren av rasen belgisk blå.

 

djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_2
Prioritering 4

Utveckla djurfria forskningsmetoder och ta fram en handlingsplan för utfasning av djurförsök

Djurfria forskningsmetoder har potential att vara effektivare och mer tillförlitliga än djurförsök. Dessutom öppnar den nya tekniken en väg bort från plågsamma försök där djur utsätts för smärta och annat lidande. Djurfria forskningsmetoder är ofta billigare att använda än djurförsök men att utveckla nya metoder kräver ekonomiska satsningar. Djurens Rätt vill att Sverige investerar i djurfria forskningsmetoder och blir ledande inom Life Science. För att komma bort från omoderna och plågsamma djurförsök behövs även en handlingsplan för utfasning.

djurensratt-se/fokusområden/grisar/grisar_30
Prioritering 5

Fasa ut plågsamma bedövningsmetoder vid slakt

Djurens Rätt föreslår att det snarast införs slutdatum för användning av plågsamma bedövningsmetoder vid slakt. Det behövs också mer resurser till forskning om alternativ till den plågsamma koldioxidbedövningen av grisar och fiskar.

djurensratt-se/fokusområden/ko_kalv/Ko_och_kalv_13
Prioritering 6

Prioritera djurskyddet högre och tydliggör var ansvaret ligger

Djurens Rätt vill att Sverige inrättar en djurskyddsminister och en djurskyddsmyndighet, samt att EU inrättar en djurskyddskommissionär. Djurskyddet blir idag ständigt underordnat när ansvariga samtidigt ska främja produktion och lönsamhet. Att ge djuren en starkare röst inom politiken skulle spegla att en etisk hänsyn till djur är en grundläggande värdering i samhället och säkerställa att befintlig lagstiftning efterlevs.

djurensratt-se/fokusområden/Vego/Vego_1
Prioritering 7

Främja produktion och konsumtion av växtbaserad mat

En övergång till mer växtbaserade livsmedel är centralt för att komma närmare de globala målen. Djurens Rätt vill att Sverige sätter mål för kraftigt ökad produktion och förädling av växtbaserad mat. Målen behöver omfatta hela livsmedelskedjan och kopplas till konkreta åtgärder för genomförande. Stöden inom livsmedelsproduktionen behöver stötta omställningen till mer växtbaserat istället för att som nu nästan uteslutande gynna djuruppfödning och foderproduktion till djur.

djurensratt-se/fokusområden/Vego/Vego_17
Prioritering 8

Halvera köttkonsumtionen till 2030

Djurens Rätt vill att Sverige antar ett mål om halverad köttkonsumtion till 2030, med politiskt styrda verksamheter i fronten för genomförandet. När en ökad andel av maten är växtbaserad skapas också ekonomiskt utrymme att ställa högre djurskyddskrav på de animaliska livsmedel som köps in. Genom högre djurskyddskrav vid upphandlingar kan djurskyddet utvecklas både i Sverige och utomlands.

djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_glad_8
Prioritering 9

Minska storskaligheten på Sveriges djurfabriker

Djurens Rätt vill se att Sverige inför ett maxtak på 100 djurenheter på samma gård, för att minska antalet företag med storskalig djurhållning. Förslaget skulle minska risken för storskaliga smittoutbrott, av exempelvis fågelinfluensa eller salmonella, där besättningar med tusentals eller till och med miljontals individer blir tvungna att avlivas. Exempelvis kan 100 djurenheter översättas till 100 kor, 1000 minkhonor eller 10 000 hönor.

djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/eu_kommissionen_1
Prioritering 10

Gör EU:s nya djurskyddslagstiftning ambitiös

Djurens Rätt vill att den pågående översynen av EU:s djurskyddslagstiftning landar i ambitiös och heltäckande lagstiftning som sätter djuren i första rummet. Glappet mellan forskningen och den nuvarande lagstiftningen är stort, och förväntningarna på att översynen kan innebära stora förbättringar är därför höga. Djurens Rätt vill bland mycket annat se att export av levande djur till länder utanför EU stoppas, att burar inom EU:s livsmedelssystem fasas ut och att en obligatorisk djurskyddsmärkning introduceras.