Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/EU_parlamentet_Strasbourg_1
EU-val 2024

Val till Europaparlamentet

Var femte år är det val till Europaparlamentet, och den 9 juni är det dags igen. Totalt ska 720 parlamentariker väljas, varav 21 av dessa ska representera Sverige. Med en EU-kommission som bröt sitt löfte om att leverera en översyn av EU:s djurskyddslagstiftning är det mycket som står på spel under nästa mandatperiod.

EU-val 2024

Hur ställer sig kandidaterna?

Vill du skicka en djurvänlig kandidat till Bryssel? Djurens Rätt vill synliggöra för väljare var kandidaterna står i olika djurfrågor. Fortsätt läsa för att hitta din kandidat!

Inför valet har Djurens Rätt i samarbete med vår paraplyorganisation Eurogroup for Animals gett kandidater chansen att anta de tio löftena för djuren. Dessa löften har på denna hemsida kunnat antas i sin helhet. Om man i rullmenyn väljer Sverige framgår det vilka svenska kandidater som ställt sig bakom.

För att nyansera bilden av kandidaterna har Djurens Rätt erbjudit kandidater som står på valbar plats (räknat partiernas nuvarande antal mandat + 1) att specificera vilka löften de står bakom och inte. Detta för att göra det mer nyanserat och representativt för väljare som vill veta var kandidaterna står i djurfrågor. Vi har i vårt urval valt att fokusera på de åtta partier som idag sitter på mandat i riksdagen och i Europaparlamentet, och de citat från kandidaterna som inkluderas är utdrag från intervjuer vi genomfört. Informationen listar vi nedan partivis.

djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/politik_5
EU-val 2024

Tio löften till djuren

Partiernas kandidater har inför valet fått ta ställning till tio löften för djuren.

 • Driva på kommissionens arbete i djurfrågor

Jag kräver att kommissionen, utan dröjsmål, levererar en djurskyddslagstiftning som inte är urvattnad eller försvagad. Jag kräver att denna lagstiftning är ambitiös, human och progressiv. Jag vill att denna lagstiftning inkluderar ett förbud mot burar och andra grymma produktionsmetoder, samt bättre skydd för kycklingar som föds upp för kött och för värphöns.

 • Arbeta för att stoppa lidandet som transporter av levande djur medför

Jag kräver att kommissionen inför mer humana regler för djurtransporter. Jag kräver en övergång till ett totalförbud mot levande export och mot transport av sårbara djur. Dessutom kräver jag striktare tidsgränser för längden på varje resa, för varje djur.

 • Skydda djurvälfärden för vattenlevande arter

Jag anser att det är dags att agera för att skydda uppfödda fiskar under uppfödning, transport och slakt. Vi måste förbättra djurskyddet för vildfångad fisk samt förbjuda införandet av bläckfiskuppfödning.

 • Arbeta för en bättre livsmedelsproduktion, för oss, för djuren och för vår planet

Jag kräver att den gemensamma jordbrukspolitiken stöder hållbar livsmedelsproduktion med högt djurskydd i fokus. Jag kommer att kämpa för en EU-politik som främjar smidig övergång till en livsmedelsproduktion som är mer hälsosam, human och hållbar.

 • Arbeta för striktare regler för importerade animaliska produkter

Importerade animaliska produkter måste leva upp till samma standarder som de som produceras inom Europeiska unionen. 

 • Arbeta för att påskynda övergången till forskning utan djurförsök 

Vi måste arbeta hårdare och smartare för att hitta sätt att minska och ersätta användningen av djur i forskning, lagstadgade tester och utbildning. Kommissionen måste införa tydliga strategier för att få detta att ske snabbare.

 • Arbeta för bättre förutsättningar för vilda djur

Jag vill att kommissionen tar fram nya åtgärder för att förbättra djurskydd och bevarandestatus för vilda djur, inklusive införandet av en positiv lista över djurarter som lagligt kan hållas som sällskapsdjur. Jag vill också ha strängare regler för djur i fångenskap. Jag anser att det är viktigt att vi vidtar åtgärder som kräver att vi samexisterar med vilda djur på ett mer humant och hållbart sätt.

 • Arbeta för ett förbud mot pälsdjursfarmning och mot att placera pälsprodukter från uppfödning på den europiska marknaden

Det är dags att avsluta den fasansfulla pälsdjursfarmningen. Jag anser att det är dags att förbjuda försäljningen av pälsprodukter från uppfödning på den europeiska marknaden, i linje med de uttalade önskemålen från miljontals EU-medborgare.

 • Arbeta för förbättringar för våra sällskapsdjur

Jag vill stärka kommissionens förslag till ny förordning för sällskapsdjur. Jag vill förbjuda dåliga avelsmetoder, säkra sällskapsdjurs välbefinnande under transport, bekämpa illegal handel och kräva striktare kontroller vid försäljning och annonsering online.

 • Verka för en djurskyddskommissionär i EU

Det är dags att ge djuren en bättre framtid. Vi måste undvika ytterligare en lång period av passivitet. Jag tror att en dedikerad djurskyddskommissionär äntligen kan ge djurvälfärden den prioritet den förtjänar.

EU-VAL 2024

Så tycker väljarna

Djurens Rätt har undersökt vad väljarna tycker och sammanställt i en opinionsrapport inför EU-valet.

Opinionssiffrorna visar tydligt att väljarna är starkt engagerade i samtliga av de tio områden som kandidaterna kan anta som löften för djuren. Enligt Djurens Rätts opinionsrapport vill nio av tio väljare se ett starkare djurskydd. Dessutom har en majoritet av de europeiska medborgarinitiativ som hittills har varit framgångsrika berört djurfrågor. Detta visar att EU-medborgare känner starkt för djuren, samtidigt som det indikerar att djurfrågor inte prioriteras tillräckligt på EU:s agenda.

Läs opinionsrapporten här
Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Mycket står på spel för djuren under nästa mandatperiod. Djurfabrikslobbyn arbetar aktivt för att behålla status quo och har starka ekonomiska muskler som gör det svårt att tränga genom bruset. Stötta oss i kampen för ett starkare djurskydd i EU.

Ge en gåva
Kandidaternas löften

Miljöpartiet

Miljöpartiets fyra toppkandidater har alla ställt sig bakom löftena i sin helhet. Partiets valmanifest nämner dessutom tydligt stärkt djurskydd som en central prioritering.

I partiets valmanifest listas följande prioriteringar:

• Stärka djurvälfärden i hela EU. Förbjuda användningen av burar för lantbruksdjur.

• Förbjuda alla former av djurplågeri, till exempel pälsfarmning och tjurfäktning,

• Införa maxgräns på 8 timmar för alla djurtransporter i EU och förbjuda export av levande djur till länder utanför EU med sämre djurvälfärd. Samma standarder för djurvälfärd som vi har i EU ska gälla för länder som vill exportera kött till EU.

• Arbeta för att bindande minimiregler om djurskydd tas fram inom FN och WTO.

• Att EU:s jordbrukspolitik ska främja en förbättrad djurhållning och att EU-bidrag snabbt ska kunna dras tillbaka från dem som inte uppfyller kraven i EU:s djurskyddsdirektiv.

 

Partiet har även lyft djurfrågorna i debattartiklar likt denna och denna.

 

Miljöpartiets toppkandidater tar ställning till löftena för djuren:

 • Alice Bah Kuhnke, 10/10 - invald
 • Pär Holmgren, 10/10 - invald
 • Isabella Lövin, 10/10 - invald
 • Magnus P Wåhlin, 10/10
Kandidaternas löften

Vänsterpartiet

Vänsterpartiets två toppkandidater har valt att ställa sig bakom samtliga löften. Djuren får dock stå tillbaka när partiet listar de prioriteringar de går till val på.

Här kan du läsa om partiets politiska prioriteringar inför valet. Bland dessa är djurfrågorna inte inkluderade, men partiets toppkandidat Jonas Sjöstedt listade däremot sina prioriteringar för djuren i en debattartikel i Aftonbladet i höstas.

I debattartikeln listades följande:

Om jag som vänsterpartist blir vald till EU-parlamentet i juni nästa år så kommer jag att arbeta för att:

• Nya lagar om förbud mot uppfödning av djur i bur ska genomföras.
• De grymma djurtransporterna av levande slaktdjur till länder utanför EU ska upphöra helt. Djuren bör slaktas i EU och export bör ske av kött, inte levande djur.
• Reglerna för djurtransporter inom EU ska skärpas mer än EU-kommissionen förslår.
• Uppfödning av djur för pälsens skull ska upphöra.
• Subventioner till animalieindustrier som ger utsläpp av växthusgaser ska avvecklas, mer ska satsas på att utveckla vegetariska alternativ och odlat kött.

Vänsterpartiets toppkandidater tar ställning till löftena för djuren:

 • Jonas Sjöstedt, 10/10 - invald
 • Hanna Gedin, 10/10 - invald
Kandidaternas löften

Liberalerna

Liberalernas två toppkandidater har lämnat besked angående löftena till djuren, men i partiets prioriteringar inför valet står djurfrågorna knappast står i centrum.

I partiets reformagenda för EU listas tio uppdrag för Europa. Under uppdrag två, Världens främsta miljöorganisation, nämns djuren i följande mening:

 • I EU ska inte djur transporteras långa sträckor på ett sätt som hotar djurets hälsa utan slakt ska ske nära platsen där djuren levt.

Här kan du läsa om partiets valkampanj.

Liberalernas toppkandidater tar ställning till löftena för djuren:

 • Karin Karlsbro, 9/10 - invald
 • Anna Maria Corazza Bildt, 8/10

Löftena som de båda ställer sig bakom är att driva på kommissionens arbete i djurfrågor, stoppa lidandet som transport av levande djur medför, skydda djurvälfärden för vattenlevande arter, arbeta för en bättre livsmedelsproduktion, arbeta för striktare regler för importerade animaliska produkter, arbeta för bättre förutsättningar för vilda djur, verka för ett förbud mot pälsdjursfarmning och mot att placera pälsprodukter från uppfödning på den europeiska marknaden, samt att arbeta för förbättringar för sällskapsdjur. Utöver detta är Karin positiv till att verka för en djurskyddskommissionär.

Löftet som de inte står bakom är att påskynda övergången till forskning utan djurförsök.

Kandidaternas löften

Centerpartiet

Centerpartiets tre toppkandidater har samtliga valt att ställa sig bakom hälften av löftena. Partiets valplattform tar fasta på vad som står på spel för djuren under näsa mandatperiod och listar flertalet åtgärder.

I partiets valplattform listas följande:

• Att EU höjer sina miljö- och djurskyddskrav för att motsvara standarden i Sverige. - att det tillsätts en kommissionär med ansvar för djurvälfärdsfrågor.

• Att EU ska vara en drivande kraft för att få till ett globalt avtal för mer ansvarsfull antibiotikaanvändning, i syfte att bekämpa den ökande antibiotikaresistensen

• Att EU ska ligga i framkant när det kommer till nya mattekniker och livsmedel.

 

Vidare har partiets toppkandidat Emma Wiesner tillsammans med lokala företrädare skrivit flertalet debattartiklar likt denna där mer specifika djurskyddskrav listas:

• Obligatorisk bedövning vid slakt. Tills dess märkningsplikt för djur som slaktats utan bedövning.

• Obligatorisk bedövning vid kastrering av tjur, avhorning av utväxta horn samt bränning av hornanlag på kalvar.

• Ökade möjligheter till betesdrift och utevistelse för nötkreatur.

• Alla grisar som hålls ska ha tillgång till tillräckligt och högkvalitativt strömedel.

• Förbud mot systematisk fixering av suggor vid inseminering, under grisning och under digivningsperiod.

• Förbud mot kastrering av gris utan bedövning.

• Förbud mot näbbtrimning inom kycklingproduktion.

• Förbud mot syntetiska färgämnen i foder till värphöns som inte förbättrar fodrets kvalitet.

• Förbud mot tvångsmatning av ankor

• Förbud mot tupp- och tjurfäktning.

 

Centerpartiets toppkandidater tar ställning till löftena för djuren:

 • Emma Wiesner, 5/10 - invald
 • Abir Al-Sahlani, 5/10 - invald
 • Svante Linusson, 5/10

Löftena som de ställer sig bakom är att driva på kommissionens arbete i djurfrågor, stoppa lidandet som transport av levande djur medför, påskynda övergången till forskning utan djurförsök, arbeta för förbättringar för sällskapsdjur, samt att verka för en djurskyddskommissionär.

Kandidaternas löften

Socialdemokraterna

Socialdemokraternas sex toppkandidater vill inte specificera vilka löften de står bakom och inte. Deras prioriteringar inkluderar inte djurskydd.

  Delegationen skriver i ett uttalande:

  "Det är viktiga frågor ni lyfter som vi socialdemokrater arbetar aktivt med, både nationellt och på EU-nivå, att förbättra djurskyddet och värna djurs välfärd. Det kommer vi göra även kommande mandatperiod."

  I partiets prioriteringar för nästa mandatperiod nämns djurskydd inte uttryckligen någonstans, men följande punkter listas:

  • Reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik så att vi säkrar livsmedelsproduktionen genom ett hållbart och lönsamt jordbruk.

  • Samarbeta för att minska överfisket och stärka vårt innanhav Östersjön.

   

  Socialdemokraternas toppkandidater tar ställning till löftena:

  • Heléne Fritzon, -/10 - invald
  • Johan Danielsson, -/10 - invald
  • Evin Incir, -/10 - invald
  • Adnan Dibrani, -/10 - invald
  • Sofie Eriksson, -/10 - invald
  • Ilan De Basso, -/10
  Kandidaternas löften

  Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraternas fyra toppkandidater har inte lämnat besked. Partiets valmanifest innehåller en skrivning om djurskyddspolitik.

  I partiets valmanifest står det att partiet går till val på att svenskt djurskydd ska vara vägledande i EU:s djurskyddspolitik.

  Sverigedemokraternas toppkandidater tar ställning till löftena för djuren:

  • Charlie Weimers, ?/10 - invald
  • Beatrice Timgren, ?/10 - invald
  • Dick Erixon, ?/10 - invald
  • Patrik Jönsson, ?/10
  Kandidaternas löften

  Moderaterna

  Moderaternas fem toppkandidater har inte lämnat besked. Partiets politiska prioriteringar innefattar inte djuren.

  Här kan du läsa om partiets politiska prioriteringar inför valet.

  Moderaternas toppkandidater tar ställning till löftena:

  • Tomas Tobé, ?/10 - invald
  • Jessica Polfjärd, ?/10 - invald
  • Jörgen Warborn, ?/10 - invald
  • Arba Kokalari, ?/10 - invald
  • Boriana Åberg, ?/10
  Kandidaternas löften

  Kristdemokraterna

  Kristdemokraternas har meddelat att deras tre toppkandidater inte kommer ta ställning. I partiets valkampanj finns ingen djurpolitik.

  Kristdemokraternas toppkandidater tar ställning till löftena:

  • Alice Teodorescu Måwe, ?/10 - invald
  • Ella Kardemark, ?/10
  • Martin Hallander, ?/10
  djurensratt-se/aktuellt/podcast/84-VALLSPECIAL
  EU-val 2024

  Lyssna på vår valspecial av podden!

  I Djurens Rätts podcast På djurens sida! djupdyker vi i frågor kopplade till djurrätt, djurskydd och vego. I vår EU-special reder vi ut var partierna och deras kandidater står i djurfrågor och på så vis underlättar för dig som vill skicka en djurvänlig kandidat till Bryssel.

  djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/politik_8
  EU-val 2024

  Bakgrund om vad som står på spel

  I maj 2020 presenterade EU-kommissionen Jord till bord-strategin (på engelska “Farm to Fork Strategy”) som senare välkomnades av Europaparlamentet. Målet med strategin är bland annat tryggad livsmedelsförsörjning, hälsosammare mat, miljövänligare jordbruk och högre djurskydd. I den antagna strategin ingick en översyn av EU:s djurskyddslagstiftning.

  Vad innebär översynen av djurskyddslagstiftningen?

  EU:s djurskyddslagstiftning är sedan länge utdaterad och översynen efterlängtad. Ambitionen är att anpassa lagstiftningen till den senaste forskningen, bredda räckvidden, förenkla tillämpningen, och därmed göra EU världsledande inom djurskydd. Översynen består av fyra lagstiftningspaket som täcker in hela djurens livscykel:

  • Hållning av djur. Här väntas bland mycket annat förslag om förbud mot burar inom EU:s livsmedelssystem, vilket går i linje med initiativet End the Cage Age som Djurens Rätt är en av initiativtagarna till.

  • Djurtransporter. Här inkluderas förslag om begränsade transporttider, maxtemperaturer och verktyg för digital spårning.

  • Slakt. Inkluderar förbud/utfasning av plågsamma bedövningsmetoder.

  • Djurskyddsmärkning. Märkning för att underlätta för konsumenter som vill köpa animaliska livsmedel med högre djurvälfärd.

  Förlagen skulle presenteras under kvartal tre 2023, men i oktober stod det klart att EU-kommissionen backar från tre av fyra utlovade lagstiftningspaket. Förslagen som rör transport offentliggjordes i december medan förslagen som rör hållning av djur, slakt och djurskyddsmärkning är uppskjutna på obestämd tid. Läs mer om EU-kommissionens svek här och om transportförslagen här.

  Vad kan du göra?

  • Bli medlem i Djurens Rätt och stötta arbetet för djuren.

  • Gör din röst hörd i EU-valet 2024. Årets EU-val kommer att äga rum i EU:s medlemsländer den 6-9 juni. I Sverige kommer valet att äga rum söndagen den 9 juni 2024 och förtidsröstningen öppnar 22 maj.

  Senaste nyheterna om

  EU

  Håll dig uppdaterad med de senaste EU-relaterade webbnyheterna.