Djurens Rätt
15 May 2021

En sammanfattning av riksstämman 2021

Lördagen den 15 maj

Kl. 10.00 Riksstämman öppnas. Riksstämman är Djurens Rätts högsta beslutande organ och därför livsviktig för demokratin i vår organisation. Det är där det beslutas t.ex. vad vi ska arbeta med de kommande åren och vem som ska sitta i förbundsstyrelsen.

Kl. 10.06 Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Bergvall inleder riksstämman med ett tal om Djurens Rätts arbete. Hon tar bland annat upp de politiska framgångarna för djuren på senaste tiden, som Liberalernas uttalande om ett förbud mot minkfarmer och Miljöpartiets nya djurpolitiska program.

Kl. 11.26 Till ordförande för stämman väljs Niclas Persson och Hannah Matkala Nylander. Till sekreterare väljs Tova Erbén och Miku Westerholm. Till justerare tillika rösträknare väljs Ella Grahn och Elvira Ferm.

Kl. 12.50 Verksamhetsberättelserna för 2019 och 2020 samt årsredovisningen för 2019 och 2020 gås igenom och godkänns. Detsamma för revisorernas och verksamhetsrevisorerna berättelser för 2019 och 2020. Balansräkningen fastställs och läggs till handlingarna och förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Kl. 13.23 Utskottsförhandlingar öppnas. Behandling av motioner och propositioner inför beslut i plenum.

Kl. 15.30 Utskottsförhandlingar i respektive utskott klara. Stämman tackar för idag!

Söndag 16 maj

Kl. 10.00 Riksstämman dag 2 öppnas. Förbundsstyrelsens förslag om att medlemsavgifterna ska lämnas oförändrade bifalles av stämman.

Kl. 10.27 Camilla Bergvall väljs enhälligt om som ordförande för en period på två år. Amanda Bengtsson och Ida Ahlström väljs om som ledamöter i förbundsstyrelsen, medan Sophie Gripenberg och Anna Hjalmarsson väljs in som nya ledamöter. Kvar sedan tidigare sitter Sofia Kamlund, Tina Hogevik, Tommy Ringlöw och Peter Holmberg, alla har två år kvar av sin mandatperiod. Andreas Nordvall väljs in som suppleant i förbundsstyrelsen. Kvar som suppleanter sitter Christian Nordström och Edvin Kvamme med två år kvar av sin mandatperiod.

Kl. 10.31 Ami Niglöv (sammankallande) väljs in som verksamhetsrevisor och Niklas Johansson väljs om på samma uppdrag. Mattias Luks väljs om som verksamhetsrevisorssuppleant och Carin Thalberg väljs in som ny på samma uppdrag.

Kl. 10.40 Alexandra Siredal, Magnus Gunnarsson, Gurgîn Bakircioglu väljs in som ordinarie ledamöter i valberedningen. Samira Sjöbeck, Love Hagström och Tobias Linné väljs in som suppleanter i valberedningen i den ordning som här nämns.

Kl. 11.07 Dags för förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och motioner kopplade till denna. I år antas ingen ny verksamhetsinriktning, men det fanns ett förslag till revidering av riktningsmål 1C. Den nya formulering av riktningsmålet - "Djurfabrikerna ska monteras ned" - bifölls. När riksstämman antar en verksamhetsinriktning ger den förbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra denna.

Kl. 11.17 Övriga förslag från förbundsstyrelsen tas upp. § 5 i stadgarna ändras enligt enhälligt beslut till: "Djurens Rätt är en riksorganisation med säte i Stockholm. Verksamheten leds av en styrelse, benämnd riksstyrelsen. Högst beslutande organ är riksstämman. Stämman biföll förslaget enhälligt." Också förslaget kring i ändring av § 8, gällande förbundsstyrelsens uppgifter, antas enhälligt.

Kl. 11.24 En förändring i stadgarna om röstberättigade på riksstämma antas. Förändringen innebär att nuvarande ombudsvalsystem ersätts med möjligheten för alla medlemmar att anmäla sig som röstberättigade deltagare på riksstämman, organisationens högsta beslutande organ. Syftet med förändringen är att ge alla Djurens Rätts medlemmar chans att påverka. Med ändringen, som behöver antas på ytterligare en riksstämma innan den träder i kraft, är ambitionen att stimulera organisationens interna demokrati och skapa riksstämmor med fler deltagare och rikare diskussioner.

Kl. 11.42 Stämman bifaller enhälligt språkliga ändringar i § 16-20 samt § 22-25 i stadgarna rörande ideellt engagemang. 

Kl. 11.50 Förbundsstyrelsen föreslagna stadgerevidering rörande medlemskap bifölls. Revideringen utvecklar möjligheterna för Djurens Rätt att hantera rullande årsmedlemskap, så att medlemmen är medlem exakt ett helt år i stället för att som idag variera årsmedlemskapets längd beroende på när personen blir medlem i relation till kalenderåret. Ytterligare ett riksstämmobeslut krävs för att förändringen ska gå igenom.

Kl. 12.00 Utifrån en motion antas att riksorganisationen ska kartlägga hur Sveriges kommuner arbetar med att inkludera vegansk mat inom ramen för projekt om smarta och hållbara städer. Detta förslag bifölls på stämman.

Kl. 12.10 En historisk digital stämma slår även rekord i effektivitet och avslutas med att stämmans presidium, avgående styrelsemedlemmar m.fl. avtackas av ordförande Camilla Bergvall och verksamhetschef Benny Andersson.

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: