Djurens Rätt
05 June 2018

Granskning av partiernas djurpolitik 2014-2018: Sverigedemokraterna

Hela granskningen av mandatperioden 2014-2018 hittar du här

Ersätta djurförsök

Vår fråga 2014: För att ersätta, begränsa och förfina djurförsöken ska ett forskningscenter (kallat 3R-center) inrättas vid Jordbruksverket. Tycker ni att det borde avsättas särskild finansiering till centret?

Sverigedemokraterna svarade att de medel de redan avsätter för Jordbruksverket i sin budget kommer att inbegripa resurser för 3R-center.

Riksdagsledamoten Martin Kinnunen m.fl. motionerade om att bl.a. avsätta medel för inrättande av ett 3R-center och även på andra sätt arbeta för att minimera antalet djurförsök.[1]

Avveckling av pälsdjursfarmning

Våra frågor 2014: Avser ert parti att verka för att det införs ett etiskt förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige? Vill ni verka för föreskrifter med krav på simvatten för minkarna, så att de får utlopp för naturligt beteende enligt 4 § djurskyddslagen?

Sverigedemokraterna svarade nej på frågorna om de ville verka för ett etiskt förbud mot pälsdjursfarmning och föreskrifter med krav på simvatten.

Inga förslag lagda av partiet. Riksdagsledamoten Richard Jomshof m.fl. har vid flera tillfällen som enskilda ledamöter lagt motioner om skärpta regler för minknäringen med krav på att minkar bl.a. ska få möjlighet att simma, klättra och springa.[2]

Förbud mot vilda djur på cirkus

Vår fråga 2014: Tycker ni att användningen av icke-domesticerade djur på cirkus borde vara förbjuden?

Sverigedemokraterna svarade att de ansåg att användandet av icke-domesticerade djur på cirkus borde fasas ut snarast. De tillade att när det gäller domesticerade djur har dessa lättare att anpassa sig till ett liv på cirkus, men att det finns mycket som kan göras för att förbättra deras tillvaro.

Riksdagsledamoten Martin Kinnunen mfl har motionerat upprepade gånger om att snarast fasa ut användandet av icke-domesticerade djur inom cirkusnäringen, och också föreslagit att det ska införas ett licenssystem för cirkusägare som vill hålla djur, att besiktningskrav på djurcirkusar kompletteras med oanmälda inspektioner samt krävt striktare regler för djurcirkusar och översyn av djurparker.[3]

Martin Kinnunen mfl har lagt en motion om att det ska införas en tillståndsplikt för cirkusägare som vill hålla djur och att användandet av icke-domesticerade djur inom cirkusnäringen bör regleras genom en så kallad positiv lista.[4]

Markus Wiechel, Richard Jomshof och Jeff Ahl har som enskilda lagt motioner om att förbjuda delfinarier.[5]

Minskad köttkonsumtion

Vår fråga 2014: Avser ert parti att verka för en minskad köttkonsumtion?

Sverigedemokraterna svarade att de inte avsåg att verka för minskad köttkonsumtion, åtminstone inte genom lagstiftning, men möjligen med rekommendationer och opinionsbildning.

Riksdagsledamöterna Martin Kinnunen och Josef Fransson motionerade 2014 om riktade anslag för forskning om odlat kött.[6] Sverigedemokraterna har inte efter det drivit frågan.

Utevistelse för grisar

Vår fråga 2014: De allra flesta svenska grisar i livsmedelsindustrin får aldrig komma ut. Tycker ni att grisar ska ha laglig rätt att få komma ut, beta och böka?

Sverigedemokraterna svarade att det är önskvärt att förbättra situationen för grisar i Sverige samt att risken finns att den svenska produktionen utkonkurreras av importerat kött.

Sverigedemokraterna har inte lagt något förslag om utevistelse för grisar, eller förbättrat djurskydd för grisar på annat sätt, under mandatperioden.

Långa djurtransporter

Vår fråga 2014: I Sverige är det tillåtet att transportera djur på väg till slakt i max åtta timmar. Tycker ni att Sverige ska ta strid och driva frågan om en åttatimmarsgräns för djurtransporter inom EU?

Sverigedemokraterna svarade att detta är en fråga som regeringen, oavsett partifärg, bör driva med envishet.

Inga förslag lagda från partiet men de sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Carina Herrstedt och Richard Jomshof har som enskilda lagt flera motioner om djurtransporter, bland annat för en åttatimmarsgräns för alla transporter inom Sverige och från Sverige, oavsett destinationsort.[7]

Djurskyddsmyndighet

Vår fråga 2014: Idag ligger myndighetsansvaret för djurskyddet på myndigheter som även har till uppdrag att bevaka näringsintressen. Vill ni se att djurskyddsansvaret samlas hos en särskild myndighet?

Sverigedemokraterna svarade att de ansåg att det är bra att det är samma myndighet som har båda dessa kompetenser.

Riksdagsledamoten Martin Kinnunen m.fl. motionerat om införandet av en nationell djurskyddsombudsman.[8] Riksdagsledamoten Markus Wiechel har som enskild lagt en motion om att återupprätta djurskyddsmyndigheten.[9]

Förbud att överge djur, märkning och registrering av katter samt begränsning av arter som får hållas som sällskapsdjur

Vår fråga 2014: I djurskyddslagsutredningen från 2011 fanns förslag om förbud mot att överge djur, krav på märkning och registrering av katter, samt begränsning av vilka arter som får hållas som sällskapsdjur. Vilka av dessa förslag ställer ni er bakom?

Sverigedemokraterna svarade att de har ett krav om förbud mot att överge djur.

Martin Kinnunen och Runar Filper har lagt en motion om stärkt djurskydd, och att det bland annat ska tydliggöras att det är förbjudet att överge djur.[10] Martin Kinnunen mfl har motionerat om att krav på ID-märkning och registrering ska föras in i den nya djurskyddslagen.[11]

Markus Wiechel och Paula Bieler har som enskilda motionerat om förbättringar för katter som bl.a. kastrering, vaccinering och märkning.[12]

Noteringar

Djurens Rätt är en inkluderande, demokratisk och politiskt obunden antivåldsrörelse. Vi delar inte några värderingar med ideologier, partier och föreningar som kan förknippas med rasism, nazism, främlingsfientlighet eller andra extrema åsikter som strider mot Djurens Rätts värdegrund.

Källor

 1. Areella näringar, landsbygd och livsmedel, Motion 2014/15:2890 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-23-areella-naringar-landsbygd-och_H2022890
 2. Skärpta regler för svensk minknäring, motion 2014/15:2927 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skarpta-regler-for-svensk-minknaring_H2022927), Skärpta regler för svensk minknäring, motion 2015/16:2028 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skarpta-regler-for-svensk-minknaring-_H3022028), Skärpta regler för svensk minknäring, motion 2016/17:1743 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skarpta-regler-for-svensk-minknaring_H4021743), Skärpta regler för svensk minknäring, motion 2017/18:2385 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022385).
 3. För ett stärkt djurskydd, motion 2014/15:2784 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-ett-starkt-djurskydd_H2022784), För ett stärkt djurskydd, motion 2015/16:2866 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-ett-starkt-djurskydd_H3022866), För ett stärkt djurskydd, motion 2016/17:3300 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-ett-starkt-djurskydd_H4023300), För ett stärkt djurskydd, motion 2017/18:3886 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-ett-starkt-djurskydd_H5023886).
 4. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502404
 5. Förbud mot delfinarier, motion 2015/16:2004 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbud-mot-delfinarier_H3022004), Förbud mot delfinarier, motion 2016/17:2390 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbud-mot-delfinarier_H4022390), Förbud mot delfinarier, motion 2017/18:179 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502179)
 6. Forskning om odlat kött, Motion 2014/15:2667 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forskning-om-odlat-kott_H2022667
 7. Djurtransporter, Motion 2014/15:2509 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/djurtransporter_H2022509), Djurtransporter, Motion 2015/16:2071 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/djurtransporter_H3022071), Förbättrade djurtransporter, Motion 2016/17:1395 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbattrade-djurtransporter_H4021395).
 8. Areella näringar, landsbygd och livsmedel, motion 2014/15:2890 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-23-areella-naringar-landsbygd-och_H2022890), För ett stärkt djurskydd, motion 2014/15:2784 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-ett-starkt-djurskydd_H2022784), För ett stärkt djurskydd, motion 2015/16:2866 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-ett-starkt-djurskydd_H3022866), För ett stärkt djurskydd, motion 2016/17:3300 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-ett-starkt-djurskydd_H4023300), För ett stärkt djurskydd, motion 2017/18:3886 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-ett-starkt-djurskydd_H5023886).
 9. Djurskyddsmyndighet, motion 2017/18:3654 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/djurskyddsmyndighet_H5023654).
 10. För ett stärkt djurskydd, motion 2017/18:3886 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-ett-starkt-djurskydd_H5023886).
 11. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5024040
 12. Förbättra kattens status, motion 2015/16:3082 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbattra-kattens-status_H3023082). Vanvård av katter, motion 2016/17:3476 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vanvard-av-katter_H4023476).
Dela: