Djurens Rätt
22 April 2016

Nej till djurskyddsmotioner

Som väntat så avslogs samtliga motioner enligt förslag från Miljö- och jordbruksutskottet. På riksdagens hemsida framgår att skälet framför allt är att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp. Flera ledamöter refererade till den nya propositionen till ny djurskyddslag som planeras läggas fram under hösten.

I debatten som går att se här deltog talespersoner i djurskyddsfrågor från samtliga riksdagspartier. De mest omtalade punkterna i debatten var antibiotikaanvändning, naturligt beteende, den kommande djurskyddslagen och djurskyddsarbete på EU nivå.

Djurens Rätt om debatten 

Martin Kinnunen (SD) började debatten och lyfte fram bland annat att kontrollprogram är bra men att det aldrig ska bidra till att minska djurskyddsnivån.

Jens Holm (V) betonade att debatten faktiskt borde handla om djurrätt, inte enbart djurskydd, och lade stort fokus på att naturligt beteende är något som måste värnas. Han ifrågasatte den intensiva uppfödningen av minkar, grisar, kyckling och hönor genom att dessa djur inte kan utföra sina naturliga beteende. Han lyfte också fram problematiken kring djurtransporter samt Vänsterpartiets förslag om en ”djurskyddsgaranti” där svenska myndigheter skulle kunna få säga nej till transporter från Sverige till andra länder som varar längre än 8 timmar. Att minska köttkonsumtion var en annan relevant punkt. Jens Holm slutade sitt tal genom att påminna att andra länder har gjort mer än Sverige som till exempel förbjuda pälsfarmning och vilda djur på cirkus.

Isak From (S) förklarade att alla motioner föreslås avslås på grund av det pågående arbete med en ny proposition som kommer att läggas fram. Han berättade om regeringens arbete på EU nivå och som ska stärka djurskyddsarbetet inom hela EU. From sa att det inte är okej att reglerna för transport av levande djur inte fungerar och att det är angeläget att motarbeta långa djurtransporter. Han nämnde vikten av budgeten som riktades till djurskyddskontroll och visade oro när andra ledamöter föreslog att betesrätten för mjölkkor avskaffas. ”För Socialdemokraterna ska kor vara i hagarna” menade From.

Något tydligt svar på Jens Holms fråga om nya regler för minkar och om Vänsterpartiets förslag om ”djurskyddsgaranti” presenterades dock inte, det är oklart om detta innefattas av den nya propositionen. Det lyftes dock att det finns anledningar att förtydligöra vad naturligt beteende innebär.

Åsa Coenraads (M) lade fokus på att Sverige ska ha ett gott djurskydd men att det är viktigt att ta hänsyn till konkurrens och näringsfrihet. Hon lyfte fram vikten av att samarbeta med bransch- och kontrollprogram samt att ett gott djurskydd ska baseras på beprövad erfarenhet och vetenskap, inte på etisk tyckande.

Jens Holm lyfte fram i sin replik att moderaten Sofia Arkelsten har skrivit en motion där hon tagit upp vikten att även grisar och getter ska ha tillgång till utevistelse på det vis som mjölkkor har idag. Han ifrågasatte varför Moderaterna inte stödjer en sådan motion som kommer från det egna partiet. Åsa Coenraads svarade att det är viktigt att beakta helheten för att ta politiska beslut.

I svar på Isak From svarade Åsa Coenraads att Moderaterna vill att vi ska producera så mycket som möjligt i Sverige och att det även gäller animaliska produkter. Moderaterna vill ha enklare regler för att starta, behålla och öka produktionen.

Carl Schlyter (MP) betonade vikten att vi människor tar hänsyn till djurens villkor eftersom de är försvarslösa och inte har någon talerätt. Han sa att det inte räcker att endast lyssna på djurägare och producenters behov när det pratas djurskydd. Vidare nämnde Schlyter att högre djurskyddskrav inom EU är viktigt och det är viktigt att ett 3R-kompetenscentrum blir verklighet.  

I svar på Åsa Coenraads oro för att eventuella regler för minkfarmning skulle äventyra näringsfrihet sa Schlyter att näringsfriheten inte äventyras när en näring inte följer lagen, som i minknäringens fall.

Eskil Erlandsson (C) betonade vikten av att den kommande djurskyddslagen blir målinriktad.

Lars Tysklind (L) lyfte fram vikten av att intensifiera djurskyddsarbetet inom EU och lade stort fokus på antibiotikafrågan. EU måste se till att de nuvarande reglerna efterlevs. Ett gott djurskydd och låg antibiotika bidrar till en ökning av svenska mervärden menade Tysklind.

Magnus Oscarsson (KD) förklarade att det är angeläget att regler inom EU harmoniseras, genom att EU-reglerna skärps. Han lyfte fram att åtgärder måste tas för att lösa den svenska mjölk-krisen och att ”med bland annat beteskrav blir svenska mjölkbönders ryggsäck tyngre än andra mjölkbönders.”

Djurens Rätt hoppas att vi får se en ny proposition till hösten som adresserar de viktiga djurskyddsproblem vi har idag.

- Att regeringen, via Isak From, säger sig se anledningar till att se över vad naturligt beteende innebär låter oroväckande. I debatten har det inte blivit tydligt vad detta skulle betyda men det är av största vikt att eventuella förändringar i den definitionen inte leder till att djurskyddsnivån försämras, säger Bethania Malmberg, politisk samordnare på Djurens Rätt.

Bethania Malmberg

Bethania Malmberg

Politisk samordnare
Dela: