Djurens Rätt
22 February 2019

Ny djurskyddsförordning från 1 april

– Det är bra att det kommer ny djurskyddsförordning på plats när vi får en ny djurskyddslag. Jag är dock oroad över vissa av de aviserade förändringarna. Några delar som sticker ut är att kravet på att inhysning av hönor skall ske på ett sådant sätt att dödlighet och beteendestörningar hos hönsen hålls på en låg nivå tas bort.  Liksom att grytanlagsprov med levande grävlingar fortsatt ska vara tillåtet. Jag undrar vilket underlag som ligger till grund för det beslutet, säger Sebastian Wiklund, politiskt ansvarig på Djurens Rätt.

Några av ändringarna som gjorts är:

  • Borttagande av ett tidigare uttryckligt krav på låg nivå på dödlighet och beteendestörningar för höns inom äggproduktionen. Lydelsen i nuvarande djurskyddsförordning (1988:539) är: "Höns för äggproduktion får inte hållas i andra inhysningssystem än sådana som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad. Inhysningen skall ske på ett sådant sätt att dödlighet och beteendestörningar hos hönsen hålls på en låg nivå."
  • Dagens krav på fönster i stallar byts ut till ett krav på dagsljusinsläpp. Detta är något som redan gjorts i flera av Jordbruksverket föreskrifter, vilket Jordbruksverket har bemyndigande att göra enligt nuvarande lydelse: "Ett djurstall skall vara utformat så att klimatet i stallet blir tillfredsställande. Buller skall hållas på en låg nivå. Ett djurstall skall vara försett med fönster för dagsljus. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag eller för särskilt fall medge undantag från andra stycket."
  • En utökad möjlighet för Jordbruksverket att föreskriva om undantag från förbudet mot utrustning som ger djur elstötar införs.
  • Grytanlagsprov med levande grävling kommer att fortsätta att vara tillåtet, eftersom det i förordningen undantas från förbudet mot att använda djur i prov som kan medföra ett lidande för djuret.
  • Enligt regeringen kan det ovan nämnda förbudet mot lidande vid prov komma att innebära ett förbud mot jaktträning (med hundar) i hägn för vilt.  

I regeringens proposition om en ny djurskyddslag (Regeringens proposition 2017/18:147 Ny djurskyddslag, 8 mars 2018) uttrycktes att regeringen anser, i likhet med djurskyddslagsutredningen, att ”användning av levande grävling vid grytanlagsprov kan ifrågasättas med hänsyn till det lidande som provet innebär för grävlingen och eventuellt också för hunden”. I propositionen problematiserades också grytjakten sett ur samhällets intresse. Regeringen landade i att det behöver utredas i vilken utsträckning det fortfarande finns intressen som motiverar att grytanlagsprov med levande grävling får ske och avsåg att därför åter utreda för- och nackdelar med sådana prov.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: