Djurens Rätt
17 June 2021

Skandalen på Kronfågel fortsätter – bryter kontinuerligt mot lagen

Djurens Rätt har under flera år rapporterat om missförhållanden i kycklingfabrikerna i Sverige, nu senast om skandalen på Kronfågel. På Kronfågels slakteri utanför Katrineholm slaktas drygt en miljon kycklingar varje vecka. Det innebär att nästan hälften av alla djur som slaktas i Sverige varje år sätter livet till i ett och samma slakteri. Trots att det rapporteras kontinuerligt om hur Kronfågel bryter mot djurskyddslagen får verksamheten fortsätta.

Nu har Länsstyrelsen i Södermanlands län utfärdat ett föreläggande enligt djurskyddslagen mot Kronfågel. Föreläggandet innebär att Kronfågel inom en viss tid är skyldig att vidta åtgärder för att efterleva djurskyddslagen. Något som företaget inte gör idag.

– Det är skandalöst att Kronfågel får fortsätta sin verksamhet när företaget brister i djurskyddet på så oerhört grundläggande och allvarliga punkter. Detta visar tydligt att de ignorerar djurskyddslagstiftningen, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Kronfågels överträdelser mot djurskyddslagstiftningen

Sju månader efter att det påvisades att Kronfågel har omfattande brister i djurskyddet, kvarstår mycket allvarliga brister på områden som är helt grundläggande i djurskyddslagstiftningen. Några av de brister som Länsstyrelsen påpekar i sitt föreläggande från juni är:

  • Kronfågels egna rutiner tillåter en nära tre gånger så lång tid mellan bedövningen och avblodning, än vad som är lagligt, vilket innebär risk för att kycklingarna hinner vakna ur bedövningen och avlivas vid medvetande. 
  • Endast 15-40 procent av kycklingarna kontrolleras vid ankomst till slakteriet. Länsstyrelsen anser att det är för liten andel då det finns risk att kycklingar utsätts för onödigt lidande då kycklingar i samband med transport riskerar att bli fastklämda, hamna på rygg och inte kunna vända sig eller bli lidande av frakturer som uppkommit i samband med lastningen.
  • Kycklingar utsätts för buller och kraftig blåst på slakteriet.
  • Transportlådor är blöta vid lastning av kycklingar. Vid kall väderlek blir blöta lådor isbelagda och kycklingarna fryser. 
  • Kycklingarna bryter vingarna i samband med bedövningen. Istället för att säkerställa att så inte sker, har Kronfågel själva höjt gränsnivån för hur många kycklingar med skadade vingar som anses okej, med flera hundra procent. Vid Länsstyrelsens kontroll den 8 juni kontrollräknas hur många kycklingar som under två minuter hade fått vingskada i samband med bedövningen. Resultatet: hela 17 skadade kycklingar på bara två minuter.
  • Kycklingarna bryter vingarna vid ilastning i transportlådorna. Kronfågel har inte vidtagit några åtgärder. Av de 4,6 miljoner kycklingar som Kronfågel slaktade i maj så kan upp till 230 000 kycklingar haft brutna vingar utan att Kronfågel gjort något åt saken.

Länsstyrelsen vill också ha in en beskrivning av hur Kronfågels kontroll av färska skador på kycklingarna går till samt statistik och vidtagna åtgärder i samband med fynd, från 1 januari 2021 till 1 juni 2021. Den som är ansvarig för kontrollen ska enligt slakteriets standardrutiner, hinna granska 200 kycklingar på en minut och då leta efter blåmärken, gödselbrännor samt benskador. Det innebär att med nuvarande takt ska tre till fyra kycklingar i sekunden hinna kontrolleras.

– Kronfågel utgör inte ett enskilt fall eller ett undantag, de utgör hälften av Sveriges kycklingindustri. Kycklingarna hanteras som allt annat än de kännande individer de är, så snabbt som möjligt på löpande band och det går inte att hinna se och ta hänsyn till var och en av dem. Kycklingfabrikerna är ohållbara på alla sätt och vis och måste monteras ned!, avslutar Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Bakgrunden till Länsstyrelsens föreläggande

Vid en kontroll hos Kronfågel i november 2020 noterade Länsstyrelsen 17 avvikelser som av Länsstyrelsen bedömdes vara allvarliga brister i djurskyddet.

Den 6 april 2021 mottog Länsstyrelsen Kronfågels åtgärdsplan som Länsstyrelsen bedömde  var ofullständig. Kronfågel skulle inkomma med kompletterande uppgifter senast 4 juni. Det gjorde de inte.

Den 8 juni gjorde Länsstyrelsen en oanmäld kontroll på plats.

Närmare en vecka efter utsatt tid inkom Kronfågel den 10 juni med uppdaterade standardrutiner samt information om åtgärdsplan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömde detta, tillsammans med resultatet av kontrollen 8 juni, som otillräckligt utfärdade den 11 juni ett så kallat föreläggande där snabba åtgärder krävs av Kronfågel.

Länsstyrelsen motiverar beslutet om föreläggande med att förhållandena på slakteriet tyder på att bristerna fortgått en tid och att det inte uppenbarligen kan antas att Kronfågel på eget initiativ kommer att se till att avhjälpa dem. Länsstyrelsen skriver vidare i föreläggandet att:

"Med hänsyn till risken för fortsatt djurlidande och det allmänna intresset av att djurskyddslagen följs anser Länsstyrelsen att det är av största vikt att beslutet verkställs omedelbart även om det överklagas.”

Djurens Rätts arbete för kycklingarna

Djurens Rätt kräver att politiker och branschen tar ett större ansvar för kycklingarna. Företag och offentlig sektor måste också ställa tydligare krav gällande hur uppfödning och slakt av kycklingar går till. För att detta ska bli en verklighet behöver en högre andel av våra livsmedel vara växtbaserade.

  • Brott mot djurskyddslagstiftningen, som i fallet med Kronfågel, måste få kännbara påföljder och kontrollmyndigheterna och rättsväsendet måste ha tillräckligt med resurser. 
  • Minska antalet kycklingar och hönor i fabrikerna och minska slakthastigheten. Sverige ligger i topp för högintensiv djurhållning i kycklingfabriker inom EU. En gräns måste sättas för hur stora gårdarna får vara och hur snabbt slakten får gå till.
  • Det behöver införas förbud mot plågsamma bedövningsmetoder vid slakt och avsättas resurser till forskning om bättre metoder.

Uppdatering 2 augusti

Foodmonitor rapporterar att det fortsatt sker otillräcklig avblodning på kycklingar hos Kronfågels slakteri, vilket tyder på att företaget inte bättrat sig. Fortsatta brister i avblodningen betyder att kycklingarna riskerar att ha skållats levande. 

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: