Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Minkar/mink_glad_9
Avvecklar pälsindustrin

Historiska framgångar

Det finns fortfarande ett 20-tal minkfarmer i Sverige som stänger 2024, men resten av pälsindustrin har fasats ut i landet. På denna sida kan du läsa mer om historiska framgångar för pälsdjuren.

Det här har hänt

Pälsindustrin introducerades i Sverige under 1920-talet och växte lavinartat. Rävar, minkar och chinchillor hölls i små burar för deras päls. Sedan dess har djurskyddsintresset blivit starkare i samhället, tack vare Djurens Rätt, och flera utredningar har lett till restriktioner mot, och utfasning av, majoriteten av pälsdjursfarmerna. De sista minkfarmerna stänger 2024.

djurensratt-se/fokusområden/palsindustri/shutterstock_2262938355

Avvecklade rävfarmer

1988 introducerades en djurskyddslag i Sverige som ledde till flera utredningar. År 1990 slog Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, SVS, fast att pälsindustrin inte lever upp till djurskyddslagens krav om exempelvis tillgång till att bete sig naturligt, och kritiken var särskilt stark mot de 120 rävfarmer som fanns i landet.(1) Det ledde till att den dåvarande regeringen fattade beslut om att rävar endast får hållas på ett sådant sätt att de deras behov av att vara tillsammans med andra rävar, röra sig, gräva och ägna sig åt annan sysselsättning kan tillgodoses. Bestämmelsen infördes i djurskyddsförordningen 1995 och trädde ikraft 2001.(2) Ingen farm kunde leva upp till de nya bestämmelserna och samtliga rävfarmer avvecklades.

djurensratt-se/fokusområden/palsindustri/shutterstock_1227987277

Avvecklade chinchillafarmer

I en uppföljande rapport efterlyste SVS initiativ för att komma tillrätta med beteendestörningarna hos djuren i industrin. De konstaterar också att strävan måste vara att djuren ska kunna utöva sina naturliga beteenden i så stor utsträckning som möjligt för att följa djurskyddslagen, inte bara till viss del.(3) Det ledde till att regeringen gav Jordbruksverket i uppdrag att se över chinchilla- och minkfarmerna.

Jordbruksverket konstaterade att minkarna uppvisade hög grad av beteendestörningar, att chinchillorna behövde detaljerad lagstiftning för att följa djurskyddet i EU(4) samt att allt indikerade att djurskyddslagen inte var uppfylld. Jordbruksverkets mening var år 2002 att de traditionella bursystemen måste avvecklas.(5) Året efter kom också en statlig utredning fram till att den nuvarande hållningen av minkar och chinchillor måste förändras om den ska kunna leva upp till djurskyddslagen. Utredningen ansåg att minkfarmerna senast 2010 måste ha visat att de utvecklat sin djurhållning så att beteendestörningarna minskat till en "acceptabel" nivå.(2)

Det dröjde till 2012 innan specifik lagstiftning för chinchillorna lades fram från Jordbruksverkets sida, efter ytterligare press från Djurens Rätt. Lagstiftningen innebar bland annat att burar till chinchillor måste vara minst en meter höga från och med 2014, och blev mer lik lagstiftningen för hållande av chinchillor för sällskap.(6) Omställningen gjorde att det inte längre blev lönsamt att föda upp chinchillor för päls i Sverige, och alla lade ned. Den sista chinchillafarmen stängdes efter ett beslut av Länsstyrelsen i Uppsala i juni 2014, efter att inspektioner avslöjat att hållningen stred mot en rad av både de nya och de sedan tidigare befintliga reglerna.(7)

Tre vilda minkar.

Opinionen emot minkfarmer ökar

Tack vare tidigare utredningar tog den socialdemokratiska regeringen tag i minkfarmerna 2005 och föreslog skärpta krav i djurskyddslagen om att minkar ska kunna simma, röra sig, klättra, utöva sitt jaktbeteende och ägna sig åt annan sysselsättning samt av att periodvis få vara ensamma.(8) Efter valet 2006 röstade dock den nya borgerliga regeringen emot förslaget med motiveringen att det var för långtgående krav.(9)

Jordbruksverkets krav på minkfarmerna, att de skulle avvecklas senast 2010 om de inte förbättrade förhållandena, misslyckades. Länsstyrelserna kunde i en rapport konstatera att 85 % av farmerna fortfarande inte följde lagstiftningen vad gäller inredning i burarna och att omkring en tredjedel av farmerna inte hade tillstånd för sin verksamhet.(10) Jordbruksverket beslutade därefter om nya föreskrifter med övergångsperiod till 2017. Något krav på simvatten fanns inte med i föreskrifterna, och bara små förändringar i burinredning föreslogs. Djurens Rätt kritiserade förslaget i remissvaret, men lagstiftningen trädde i kraft med små förändringar för minkarna.

På grund av beslutsfattares misslyckade arbete för minkarna genomförde Djurens Rätt intensivt kampanjande för att höja opinionen och kännedomen om problemen i samhället. På bara ett år, mellan 2013 och 2014, växte opinionen emot minkfarmer från 69 % till 78 %.(11) Opinionen har sedan dess legat stabilt runt 78 %. 

Ny djurskyddslag och mer utredning

En ny djurskyddslag röstades igenom 2018 där kraven på naturligt beteende och förebyggande arbete emot beteendestörningar blev tydliggjort.(12) Jordbruksverket fick därmed i uppdrag att utreda sina egna föreskrifter om minkar, fram till januari 2019.(13) Jordbruksverket föreslog därefter enbart att mer forskning behövs för att ta reda på hur minkarna har det.(14) Djurens Rätt bedrev ett omfattande  påverkansarbete genom att skicka in underlag till Jordbruksverket för att främja beslut om mer långtgående förslag. I samband med det lämnades också 100 000 namn in emot minkfarmer till landsbygdsministern av Djurens Rätt.(15) Utredningen och namninsamlingen verkar sedan dess ha begravts utan åtgärder, av både dåvarande och nuvarande regering. 

djurensratt-se/fokusområden/Minkar/mink_hemsk_2

Sämre lönsamhet och EU-kampanj ledde till avvecklingsbeslut

Corona-pandemin gjorde att försäljningen av minkpälsar över nationsgränser blev extra svår, vilket påverkade all pälshandel från Sverige. Samtidigt spreds SARS-CoV-2 mellan minkar och människor över världen. En tredjedel av Sveriges minkfarmer konstaterades smittade under slutet av 2020(16) och Djurens Rätt skickade skrivelser till både regeringen och Jordbruksverket om att krafttag måste tas. 

Under 2021 förbjöds därefter all avel av minkar under året, på grund av den omfattande smitt-spridningen.(17) Minkfarmerna fick ekonomiskt stöd, men många lade ändå ned sin verksamhet i rädsla för smitta eller på grund av dålig lönsamhet. I ett regeringsuppdrag om smittskydd föreslog Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt mer kontroll, och tillkännagav att minkfarmer fortsatt är en riskverksamhet framöver.(18) 

I samband med de diskussionerna tar Liberalerna, som tredje svenskt parti efter Miljöpartiet och Vänsterpartiet, beslut om att arbeta för att avveckla minkfarmerna.(19) 

Djurens Rätts arbete för att övertyga fler partier fortsatte och med det framgångsrika medborgarinitiativet Fur Free Europe började det pratas om utsikten för ett heltäckande EU-förbud. Hösten 2023 kunde regeringen presentera en budgetproposition med avvecklingsstöd till de sista minkfarmerna, som delvis argumenteras för genom dålig lönsamhet och "risk" för EU-förbud. Förslaget kom också med löfte om att utreda djurskyddslagen för att förbjuda all pälsdjursuppfödning. Senast under 2024 ska den sista slakten av minkar ske i Sverige och minkfarmerna avvecklas.(20)

Arbetet med Fur Free Europe för ett heltäckande EU-förbud fortsätter.

 1. Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (1990) SVS pälsdjursutredning: för bättre välfärd hos farmad mink och räv.
 2. Djurens välfärd och pälsdjursnäringsutredningen, SOU 2003:86.
 3. Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (1996) Uppföljning av SVS pälsdjursutredning från 1990.
 4. Jordbruksverket (2000) Uppdrag i fråga om hållande av chinchilla för pälsproduktion, dnr 34–2197/00.
 5. Jordbruksverket (2002) Hållande av mink för pälsproduktion. Rapport. Dnr 34-6941/99.
 6. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:16) om uppfödning och hållande av pälsdjur. SJVFS 2020:23, saknr L 103.
 7. Sveriges Radio P4 Uppland (2014) Hård kritik mot chinchillauppfödare.
 8. Promemoria Minknäringen i Sverige. Ds 2005:032. Jordbruksdepartementet (2005) Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödningen. Proposition 2005/06:197.
 9. Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödningen. Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU3.
 10. Jordbruksverket (2010) Delredovisning av uppdrag: Jordbruksverkets åtgärdsplan avseende pälsdjursnäringen – en lägesbild.
 11. Ipsos/Djurens Rätt (2013) och Demoskop/Djurens Rätt (2014).
 12. Djurskyddslag 2018:1192 
 13. Regeringen. Uppdrag att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen. N2018/00159/DL.
 14. Jordbruksverket (2019) Utvärdering av välfärden hos mink inom pälsproduktionen.
 15. Djurens Rätt (2019) Röster för minkarna lämnades över till ministern. 
 16. SVA (2021) Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2020. Chapter excerpt - Mink-associated infections with SARS-CoV-2.
 17. Jordbruksverket (2021) Förbud mot parning av mink under 2021.
 18. Jordbruksverket (2022) Regeringsuppdrag om nya zoonoser. Uppdrag att granska djurhållning med avseende risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa.
 19. Liberalerna (2021) Dags att avveckla svenska minkfarmer.
 20. Djurens Rätt (2023) Äntligen!
djurensratt-se/fokusområden/palsindustri/shutterstock_1392232490
Stöd oss

Stötta arbetet för pälsdjuren

Djurens Rätt arbetar för de djur som är flest och har det sämst. Tack vare ditt stöd kan vi fortsätta förbättra minkarnas situation och stoppa pälsindustrin.

Bli medlem