Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/politik_12
20 October 2023

Ljuspunkter för djuren i årets budgetförslag och motioner

I år inkom 2757 motioner under den allmänna motionstiden som pågick mellan 12 september och 5 oktober, och i vanlig ordning är djurfrågor ett ämne som engagerar både partier i sin helhet och enskilda riksdagsledamöter. Här nedan följer ett urval av inlämnade motioner på områden som är viktiga för Djurens Rätt.

Djurförsök

I regeringens budgetproposition öronmärks inga pengar till Sveriges 3R-center som arbetar med att ersätta, minska och förfina användningen av djurförsök. Tidigare har centret tilldelats 15 miljoner årligen. Rapporter om att Jordbruksverket kommer varsla personal har redan kommit och Djurens Rätt har ett pågående upprop för att förhindra detta. Vänsterpartiet satsar i sin budgetmotion tjugo miljoner på Sveriges 3R-center. Även Miljöpartiet nämner behovet av en handlingsplan i sin budgetmotion, och även om de inte specificerar en summa så skriver de att det är angeläget att 3R-centret får fortsatt och stärkt finansiering via Jordbruksverkets ramanslag. I den övergripande motionen Djurskydd av Beatrice Timgren m.fl. (SD) nämns ökat stöd till djurfri forskning.

Behovet av att anta en handlingsplan för utfasning och/eller höja anslagen för djurfri forskning nämns också i motionerna Utfasning av djurförsök av Ulrika Heindorff (M), Plan för att fasa ut djurförsöken inom forskning och utbildning av Jytte Guteland och Sofia Skönnbrink (S), Nationell handlingsplan för att nå en djurfri forskning av Magnus Manhammar (S), Utfasning av plågsamma djurförsök av Rebecka Le Moine (MP) och i Djurskydd av Beatrice Timgren m.fl. (SD).

Kycklingar

I både Utfasning av turbokycklingar av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) och Djur inom livsmedelsindustrin av Markus Wiechel och Victoria Tiblom (SD) nämns utfasning av turbokycklingar. Utöver detta är personerna bakom motionerna överens om att riksdagen borde ställa sig bakom European Chicken Commitment - kriterier för kycklingvälfärd.

Magnus Manhammar (S) motionerar för ett Förbud mot avlivning av tuppkycklingar till förmån för tidig könsbestämning i äggen. Varje år dödas omkring 5 miljoner nykläckta tuppkycklingar i Sverige, endast på grund av att de anses vara värdelösa av äggindustrin. Så behöver det inte vara. Djurens Rätt driver ett upprop mot massdödandet. 

Päls

I mitten av september kom regeringens besked om att 180 miljoner kronor avsätts i budgetpropositionen till frivillig avveckling av minkfarmer. Som en konsekvens av detta lämnades inte lika många motioner in på ämnet. I motionen Pälsuppfödning och vikten av ett starkt djurskydd av Sanna Backeskog m.fl. (S) lyfts däremot en successiv avveckling och minkarnas rätt till ett gott liv.

I Miljöpartiets budgetmotion nämns att de vill se ett förbud mot minkfarmning. I Centerpartiets budgetmotion nämns däremot att de avvisar regeringens beslut om avvecklingsstöd.

Partierna som officiellt tagit ställning mot pälsdjursfarmning är Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna.

Slakt

Förbjud elbedövning av slaktkycklingar och koldioxidbedövning av grisar motionerar Rebecka Le Moine m.fl. (MP) för. I motionen nämns också kamerabevakning vilket är något Djurens Rätt länge förespråkat. I Socialdemokraternas budgetmotion nämns kamerabevakning som ett bra komplement. En utredning på ämnet överlämnade sitt betänkande i början av juli i år där det föreslås bli lag.

I motionen Djurskydd av Beatrice Timgren m.fl. (SD) nämns alternativa bedövningsmetoder för grisar och inom vattenbruket. I motionen Slakt av Markus Wiechel och Victoria Tiblom (SD) lyfts bland annat slutdatum för koldioxidbedövning, översyn av hur väl rådande regler vid slakttransporter efterlevs, samt utredningar av alternativa bedömningsmetoder respektive skärpta konsekvenser vid övertramp av reglerna vid slakttransport.

Fiskar

I motionen Artspecifika föreskrifter för fisk motionerar Rebecka Le Moine m.fl. (MP) för att skärpa föreskrifterna om fisk så att de innefattar berikning och är artspecifika för fiskar som föds upp och hålls av människan.

Juridik

Att utreda möjligheten att inrätta en nationell djurskyddspolis tas upp både av Richard Jomshof (SD) och av Markus Wiechel och Victoria Tiblom (SD).

Miljöpartiet är enligt Djurens Rätts granskning inför valet 2022 det enda partiet som i sin helhet står bakom inrättandet av en djurskyddsmyndighet. Det nämns inte i någon av deras motioner i år, men däremot lyfter Markus Wiechel och Victoria Tiblom (SD) i motionen En moderniserad hantering av tamdjur att de vill utreda inrättandet av både en djurbalk och en djurskyddsmyndighet. I motionen Djurskydd av Beatrice Timgren m.fl. (SD) nämns både en djurbalk och en djurskyddsombudsman samt att det bör utredas hur djurens juridiska status kan stärkas.

Michael Rubbestad (SD) motionerar både för Kraftigare påföljd vid brott mot djur och för att revidera djurskyddslagen för att minska antalet avlivningar, detta i motionen Avlivning av djur enligt djurskyddslagen (2018:1192).

Växtbaserat

Olika aspekter som är viktiga för djurskydd och omställningen till växtbaserat tas upp av Magnus Manhammar (S) i motionerna Höga krav på djurskydd vid offentlig upphandling av animaliska livsmedel och Växtbaserad mat – en framtidsbransch för Sverige. Utöver dessa hittar vi En handlingsplan för växtbaserade livsmedel av Anne-Li Sjölund m.fl. (C), Förädling av proteingrödor av Emma Berginger och Emma Nohrén (MP), och Mindre men bättre kött av Rebecka Le Moine m.fl. (MP).

I Miljöpartiets budgetmotion satsas 30 miljoner på grönsaks- och trädgårdsodling respektive 50 miljoner på proteingrödor.

Betesrätt

I Miljöpartiets budgetmotion nämns att de vill öka antalet djur som får gå ute på bete och de avsätter 50 miljoner till djurvälfärdsersättning för ökat bete. Socialdemokraterna nämner i sin budgetmotion att det svenska beteskravet ska värnas.

Magnus Manhammar (S) lyfter Kornas rätt till bete och utevistelse och menar att den svenska betesrätten ska värnas och att undantaget för bete för ungtjurar bör tas bort.

Djur som underhållning

I motionen Valar och delfiner i fångenskap yrkar Rebecka Le Moine (MP) på att förbjuda djurshower med delfiner, införa ett förbud mot avel med delfiner som hålls i fångenskap, och att förbjuda hållande av delfiner och andra valar i fångenskap.

I motionen Djurskydd av Beatrice Timgren m.fl. (SD) nämns en positiv lista för djur på cirkus samt en rikstäckande översyn av djurparker. Markus Wiechel och Victoria Tiblom (SD) vill se ett Förbud mot vilda djur på cirkus och valar i fångenskap.

Stöd oss

Stöd vårt politiska påverkansarbete!

Djurens Rätt arbetar för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet för att återspegla djurens rättigheter i lagstiftningen.

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: