Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/politik_11
Politisk påverkan

Remissvar

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Svaren finns sedan med i underlaget för de beslut som följer efter remissen. På motsvarande sätt bjuder exempelvis EU-kommissionen och myndigheter som Jordbruksverket in till att påverka förslag via remiss. 

Djurens Rätt lämnar synpunkter genom remissvar när det finns möjlighet att påverka exempelvis för en bättre livsmedelspolitik eller återkoppla på förslag som rör djurvälfärd. Det är Djurens Rätts sakkunniga medarbetare som ansvarar för att remissvaren blir väl underbyggda med faktabaserade argument, vilket behövs för att de ska få effekt. Här hittar du ett urval av Djurens Rätts remissvar.

För lite och för sent i förslag om nya djurskyddsföreskrifter

Jordbruksverket har under sommaren 2023 föreslagit små ändringar i flera djurskyddsföreskrifter. Djurens Rätt önskade större revideringar av föreskrifterna och menade att det var anmärkningsvärt att flera förslag inte skett förrän nu. Två av förslagen är nämligen rättning efter EUs direktiv som kom 2007 respektive 2012. Andra förslag riskerar djurskyddet, såsom ökad tillåten bullernivå för kalkonfabriker.
Om synpunkterna → / Läs remissvaret →

Bristande djursjukvård nattetid måste lösas

I den statliga utredningen om Sveriges djurhälsa och djursjukvård föreslås minskad jour under nattetid för Distriktsveterinärerna. Djurens Rätt har kritiserat det i sitt remissvar, då mycket behöver göras för att läget ska bli bättre och att akut sjuka djur fortsatt måste kunna få vård. Djurens Rätt anser ändå att vissa andra förslag från utredaren kan öka djurens status i samhället.
Om synpunkterna → / Läs remissvaret →

Djurvälfärd borde vara självklar del av certifieringssystem för fiske

Jordbruksverket uppdaterade sina föreskrifter om ekologisk produktion 2022. Djurens Rätt lämnade synpunkter på delarna som handlade om certifieringssystem för hållbart fiske och lyfte fram vikten av att inkludera djurvälfärd samt gav konkreta förbättringsförslag gällande bland annat fångstmetoder, redskap och bedövning.
Läs remissvaret →

Sverige bör visa vägen för bättre djurskydd i EU

Inför revideringen av EU:s djurskyddslagstiftning bad Jordbruksverket om synpunkter på sitt förslag om vad Sverige som medlemsland skulle driva. Djurens Rätt lyfte i remissvaret ett stort antal förbättringsförslag, om exempelvis bedövningsmetoder vid slakt, förbud mot tvångsmatning och obligatorisk gemensam djurskyddsmärkning. Samtidigt uppmanades Sverige att inte invänta EU utan snarast besluta om bland annat nationella förbud mot burhållning av hönor och mot hållning av djur för pälsproduktion.
Läs remissvaret →

Skarp kritik av låga sanktionsavgifter vid djurskyddsbrott

Regeringen erbjöd möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag från Jordbruksverket i samband med en utredning om bland annat sanktionsavgifter för djurskyddsbrott. Djurens Rätt riktade i sitt svar skarp kritik mot myndighetens förslag om låga sanktionsavgifter.
Läs remissvaret →