Djurens Rätt
11 June 2018

Vad vill partierna i djurpolitiken: Sverigedemokraterna

Alla partiernas enkätsvar finns här

Svar med en bockmarkering är svar som vi bedömer ligger i linje med Djurens Rätts krav i samma fråga.

Kommer ert parti att verka för att ersätta djurförsök och hur anser ni att det ska göras?

Vi har arbetat för att ett 3R-center ska inrättas. Det är positivt att så skett men samtidigt beklagligt att inrättandet fördröjts samt att allt för lite resurser satsas. Vi skulle gärna se att man växlade upp arbetet. Pil

Kommer ert parti att stödja avveckling av pälsdjursfarmning?

Vi kommer att avvakta den utredning som föreslås i regeringens proposition.

Kommer ert parti att verka för minskad köttkonsumtion och hur bör arbetet för att minska köttkonsumtionen bedrivas?

Vi ser det inte som politikens roll att bestämma över människors val av mat utöver de kostråd som livsmedelsverket för ut.

Kommer ert parti att verka för att alla grisar, kycklingar och hönor ska få rätt till utevistelse?

Det är eftersträvansvärt med högre nivå av djurvälfärd generellt inom EU och vi ser positivt på alla åtgärder som höjer djurvälfärden. Dock får dessa åtgärder inte leda fram till att svenska lantbrukare slås ut och att köttimporten ökar. EU-medlemskapet så som det ser ut idag förhindrar tyvärr de åtgärder på handelsområdet som skulle krävas för att kraftigt höja ambitionsnivån ensidigt i Sverige inom animalieproduktionen.

Kommer ert parti att stödja inrättandet av en expertmyndighet för djurskydd?

Det är ingen fråga vi driver.

Vilka andra konkreta åtgärder kommer ert parti att föreslå för ett förbättrat djurskydd, nationellt respektive internationellt?

Vi vill avvakta något med dessa frågor tills dess vi antagit valplattform och fattat beslut kring hur vi ser på förslaget till ny djurskyddslag. Generellt så vill vi arbeta för att höja djurskyddet inom Sverige men samtidigt ha i åtanke att åtgärderna inte får leda fram till att svenska matproducenter slås ut på den internationella marknaden.

Noteringar

Djurens Rätt är en inkluderande, demokratisk och politiskt obunden antivåldsrörelse. Vi delar inte några värderingar med ideologier, partier och föreningar som kan förknippas med rasism, nazism, främlingsfientlighet eller andra extrema åsikter som strider mot Djurens Rätts värdegrund.

Dela: